TIN TỨC HPU

  Thứ ba, 19/11/2013 - 09:49:13

Bài trích trong Tạp chí Văn hóa nghệ thuật số 346 năm 2013

Kính mời độc giả tìm đọc tại Phòng đọc NCKH - Trung tâm Thông tin - Thư viện - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng


Tạp chí Văn hóa nghệ thuật số 346 năm 2013 gồm những nội dung chính sau:


1. 15 năm Nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 - Năm quan điểm văn hóa nhìn từ độ lùi thời gian/ Hồ Sỹ Vịnh// Tạp chí Văn hóa nghệ thuật .- Số 346 .- 4/2013 .- Tr. 3 - 7
    Sau 55 năm Đề cương văn hóa Việt Nam - 1943 ra đời, Đảng đã công bố Nghị quyết chuyên đề văn hóa trong giai đoạn đầu đổi mới (Nghị quyết TƯ 5 khóa 8 - 1998). Khi đó, nội hàm văn hóa được hiểu theo nghĩa rộng của Hồ Chí Minh, kết hợp với những vấn đề học thuật trong nước và thế giới, khái quát thành 5 năm quan điểm: văn hóa là nền tảng tinh thần, mục tiêu, động lực của phát triển; nền văn hóa đang xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc; nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam; văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng cộng sản lãnh đạo, đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng; văn hóa là một mặt trận, xây dựng văn hóa là sự nghiệp cách mạng lâu dài, đòi hỏi phải có ý chí cách mạng và sự kiên trì, thận trọng.
Từ khóa: Văn hóa, Việt Nam, Nghị quyết Trung ương 5 khóa 8.

2. Quan điểm bảo tồn di sản văn hóa trong chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020/ Đặng Văn Bài// Tạp chí Văn hóa nghệ thuật .- Số 346 .- 4/2013 .- Tr. 8 - 12
    Ta vẫn hiểu, quan điểm là điểm nhìn, điểm quan sát hoặc điểm xuất phát quy định hướng suy nghĩ, cách xem xét, nhận biết và xử lý các sự vật, hiện tượng khách quan trong tự nhiên và đời sống xã hội. Quan điểm về bào tồn di sản văn hóa có vai trò rất quan trọng vì nó tạo tiền đề cho việc hoạch định các cơ chế, chính sách và ban hành các quyết định liên quan tới các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vì bản thân thế hệ chúng ta hôm nay, vì tổ tiên, cha ông và các bậc tiền bối, đồng thời còn vì các thế hệ mai sau. Do đó, quan điểm đúng đắn về bảo tồn di sản văn hóa cũng sẽ có tác dụng tích cực thúc đẩy quá trình phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.
Từ khóa: Văn hóa, Bảo tồn di sản văn hóa, 2020.

3. Nghệ thuật tuyên truyền giáo dục thiếu nhi của Hồ Chí Minh/ Phạm Thị Phương Liên// Tạp chí Văn hóa nghệ thuật .- Số 346 .- 4/2013 .- Tr. 13 - 15
    Cách mạng là sự nghiệp quần chúng không phải là sự nghiệp của cá nhân anh hùng. Muốn sự nghiệp cách mạng thành công cần phải phát huy sự đồng lòng hiệp sức của mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi trong xã hội. Bên cạnh nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia vào sự nghiệp cách mạng, Hồ Chí Minh cũng dành sự quan tâm đặc biệt  trong việc tuyên truyền, vận động thiếu niên, nhi đồng đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước.
Từ khóa: Hồ Chí Minh, thiếu niên, nhi đồng, tuyên truyền.

4. Thế giới quan Phật giáo và lối sống người Việt/ Phạm Văn Xây// Tạp chí Văn hóa nghệ thuật .- Số 346 .- 4/2013 .- Tr. 16 - 20
    Phật giáo được du nhập vào Việt Nam từ rất sớm. Tồn tại đồng hành cùng với dân tộc trong hơn hai ngàn năm, Phật giáo đã trở thành một phần không thể thiếu trong nền văn hóa dân tộc và có ảnh hưởng lớn trong quan niệm sống và lối sống của người Việt Nam. Vốn là một tôn giáo xuất thế, nhưng vào Việt Nam, thế giới quan Phật giáo trở nên nhập thế, gắn bó giữa đạo với đời. Bài báo chỉ ra tầm ảnh hưởng của thế giới quan Phật giáo đến lối sống của người Việt Nam ở nhiều góc độ khác nhau.
Từ khóa: Phật giáo, thế giới quan, lối sống, người Việt.

5. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Mông Lào Cai/ Trần Thị Phương Thúy// Tạp chí Văn hóa nghệ thuật .- Số 346 .- 4/2013 .- Tr. 21 - 24
    Lào Cai là một tỉnh vùng cao, biên giới; diện tích tự nhiên 6.357,08 km2; tổng dân số là 55.7 vạn người với 25 dân tộc sống đan xen nhau, trong đó có 24 dân tộc thiểu số với 39 vạn người, chiếm 64,8%, cư dân ở 142 xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Trong số các dân tộc thiểu số thì dân tộc Mông có số lượng đông nhất, gồm 22.126 hộ, 131.306 khẩu, chiếm tỷ lệ 22,21% dân số toàn tỉnh. Theo các nhà nghiên cứu, người Mông ở Lào Cai là một trong những dân tộc thiểu số có mặt muộn hơn các dân tộc khác trong tỉnh. Bài báo nói về tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Mông ở Lào Cai.
Từ khóa: Tín ngưỡng, phong tục, thờ cúng tổ tiên, người Mông, Lào Cai.

6. Nét văn hóa của người Khơme Nam Bộ/ Nguyễn Thanh Luân// Tạp chí Văn hóa nghệ thuật .- Số 346 .- 4/2013 .- Tr. 25 - 29
    Người Khơme là một trng những tộc ít người với số dân hơn 1.3 triệu, sinh sống tập trung ở các tỉnh Nam Bộ của Việt Nam. Hầu hết người Khơme theo Phật giáo Theravada. Họ có nền văn hóa rất phong phú với nhiều di sản văn hóa đặc sắc như chùa chiền, phong tục, tập quán, lễ hội, nhạc ngũ âm, sân khấu dù kê... mang đậm sắc thái riêng khó có thể trộn lẫn với bất cứ tộc người nào khác. Sắc thái văn hóa đó được thể hiện một phần thông qua những giá trị văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể.
Từ khóa: Văn hóa, phong tục, tập quán, người Khơme, Nam Bộ.

7. Tính linh hoạt trong âm nhạc truyền thống Việt Nam/ Ngô Anh Đào// Tạp chí Văn hóa nghệ thuật .- Số 346 .- 4/2013 .- Tr. 33 - 36
    Trong văn hóa âm nhạc Việt Nam, âm nhạc truyền thống là một bộ phận quan trọng, là phương diện mà tính linh hoạt được thể hiện khá rõ nét, góp phần tạo nên bản sắc cho âm nhạc dân tộc nói riêng hay văn hóa Việt Nam nói chung. Xuất phát từ ý nghĩa trên, tác giả bài báo đã chọn hai trong nhiều góc độ là: chủ thể sáng tác và hoạt động sáng tác, biểu diễn, thưởng thức để minh chứng cho tính linh hoạt trong cấu trúc nghệ thuật của âm nhạc truyền thống Việt Nam.
Từ khóa: Âm nhạc truyền thống, Việt Nam, tính linh hoạt.

8. Cấu trúc và sơ đồ tiết tấu làn điệu bài chòi/ Bùi Trọng Hiền// Tạp chí Văn hóa nghệ thuật .- Số 346 .- 4/2013 .- Tr. 37 - 40
    Trên thực tế, các làn điệu hô bài chòi đều có cấu trúc âm điệu, nhịp điệu bám chặt vào hệ thống thanh điệu lời thơ. Vì thế đây thực chất là những làn điệu hát thơ với những quy luật đặc thù tạo nên những màu sắc âm nhạc khác nhau. Bài báo trình bày cấu trúc và sơ đồ tiết tấu làn điệu bài chòi. Tùy từng sơ đồ thanh điệu lời thơ, sẽ cho ra những dị bản phong phú và đa dạng.
Từ khóa: Âm nhạc dân gian, cấu trúc, sơ đồ tiết tấu, bài chòi.

Trung tâm Thông tin - Thư viện
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn