Tuyển sinh

  Thứ ba, 26/11/2013 - 08:06:42

Hướng dẫn đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo năm 2009

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở đào tạo gửi báo cáo đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2009 và dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh năm 2010, 2011, theo những nội dung chủ yếu sau đây:(24-11)
Số tư liệu: 10769/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 21-11-2008
Tệp đính kèm:  10769-BGDDT-KHTC.pdf
Kính gửi: - Các Đại học, Học viện, Viện;
              - Các trường Đại học, trường Cao đẳng, trường Trung cấp chuyên nghiệp

Thực hiện lộ trình đổi mới phương pháp giao chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo; đồng thời chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 5994, 5945, 5946 và 5947/BGDĐT-KHTC ngày 04/07/2008 gửi các Bộ, ngành, các địa phương, các Đại học, Học viện, Viện, các trường Đại học, trường Cao đẳng và trường Trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo), yêu cầu các sơ sở đào tạo căn cứ năng lực đội ngũ giảng viên, giáo viên của mình, xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo năm 2009. Tính đến 30 tháng 10 năm 2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo mới nhận được 26 báo cáo của các Bộ, ngành, 63 báo cáo của các tỉnh thành phố trực thuộc TƯ, 112 báo cáo của các trường công lập, ngoài công lập đạt tỷ lệ 30% trong tổng số các trường (Các cơ sở đào tạo chưa gửi báo cáo có danh sách kèm theo). Để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở đào tạo gửi báo cáo đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2009 và dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh năm 2010, 2011, theo những nội dung chủ yếu sau đây:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn