Tuyển sinh

  Thứ ba, 28/03/2017 - 10:19:06

Mẫu đơn đăng ký xét tuyển vào ĐHDLHP năm 2017

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
 
      Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Họ và tên:   …………………………………………………………………..............................
Số chứng minh nhân dân: …………………………………………………...............................
Ngày sinh:…………………………..……………………………............................................
Giới tính:........................................................................................................................
Số điện thoại:……………………………………………………………..................................
Địa chỉ liên lạc:..............................................................................................................
.....................................................................................................................................
Học sinh trường THPT:.................................................... Hạnh kiểm:...............
Khối xét tuyển:..................................................        
Điểm môn…………:  …….điểm
Điểm môn…………:  …….điểm
Điểm môn…………:  …….điểm
Đối tượng ưu tiên:…………   Khu vực……....             Giới tính     …….....
Tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Dân lập Hải Phòng xét tuyển tôi vào học:
Ngành:................................................. Chuyên ngành:.........................................
Tôi xin cam đoan, những thông tin trong hồ sơ đăng ký xét tuyển của tôi là hoàn toàn đúng sự thực. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm.
                                                           Hải Phòng, ngày ........tháng........năm 2017
                                                                                                     Người làm đơn
                                                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)
                                                   

Lưu ý: Gửi kèm đơn này 2 phong bì dán tem, bản photo học bạ THPT,Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời năm 2017 (hoặc Bằng tốt nghiệp THPT photo), 30.000đ lệ phí xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT đến Phòng Đào tạo - Trường ĐHDLHP - Số 36 Đường Dân lập - Dư Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng. Điện thoại 0225.3.740 577 hoặc 0989 652 819.

 
Tải Mẫu đơn tại đây
 
 
 
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn