TIN TỨC HPU

  Thứ sáu, 05/06/2015 - 09:07:19

Thực hiện NQ 29/NQ-TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo

Tại Đại hội Đảng bộ Đại học Dân lập Hải Phòng lần thứ 4, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đ/c Nguyễn Tiến Thanh - Chi bộ Đảm bảo chất lượng và Thanh tra đã có tham luận về vấn đề triển khai Nghị quyết 29/NQ-TW của BCH Trung ương Đảng về Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo. Xin giới thiệu với bạn đọc.
           Kính thưa: Đoàn Chủ tịch, Quý vị đại biểu cùng toàn thể Đại hội
Trước hết tôi xin nhất trí với Báo cáo của BCH Đảng bộ đã trình bày trước Đại hội. Báo cáo này đã nêu được toàn diện các mặt hoạt động của Đảng bộ trong công tác lãnh đạo Nhà trường 5 năm vừa qua, đánh giá được những thách thức hiện nay và đề ra được những giải pháp quan trọng cho nhiệm kỳ tới.
Thưa các đồng chí! Vừa qua, BCH Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết 29/NQ-TW về Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo. Chúng tôi cho rằng thực hiện tốt Nghị quyết 29 là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp Nhà trường vượt lên thách thức, phát triển vượt bậc trong tương lai.
Đánh giá theo 9 nhóm giải pháp mà Nghị quyết 29 đã đề ra, chúng tôi thấy rằng:
1.   Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đổi mới giáo dục, đào tạo
Mặc dù là trường ngoài công lập nhưng từ những năm đầu thành lập Nhà trường đã có Đảng bộ lãnh đạo chung và các chi bộ lãnh đạo các đơn vị trong toàn trường. Vừa qua, BCH Đảng bộ đã xây dựng nghị quyết riêng về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, với các giải pháp cụ thể. Thông qua hệ thống chính quyền, Nghị quyết đang được triển khai đến các đơn vị trong toàn trường. Tuy nhiên, vai trò của các chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong trường đối với việc thực hiện Nghị quyết này lại chưa thấy rõ. Trong tình hình thực tế hiện nay, để tạo ra sự chuyển biến sâu rộng trong tư tưởng, nhận thức, quyết tâm nhanh chóng đưa Nhà trường vượt qua khó khăn, phát triển đi lên theo tinh thần của Nghị quyết 29 thì rất cần có sự tham gia toàn diện của các tổ chức trong trường, nhất là vai trò tiền phong của người Đảng viên.
2.  Về tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học
Dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ, Nhà trường đang xây dựng chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo và cụ thể hóa thành chuẩn đầu ra của từng môn học. Đây chính là việc cụ thể hóa năng lực, phẩm chất người học cần phải đạt được, là tiền đề cho việc xây dựng Chương trình đào tạo các ngành và Đề cương chi tiết các môn học đáp ứng các yêu cầu chuẩn mực chất lượng quốc tế. Chúng ta cũng đang nghiên cứu xây dựng chương trình kết nối doanh nghiệp nhằm nhanh chóng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Nhà trường, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Tuy nhiên, trước sự đòi hỏi của xã hội về chất lượng đào tạo của Nhà trường thì tốc độ triển khai giải pháp này của chúng ta vẫn còn khá chậm. Lĩnh vực vừa mới vừa khó, tâm lý chờ đợi, nguồn lực của Nhà trường hạn chế vv... là những nguyên nhân cơ bản. Để đảm bảo thực hiện tốt nhóm giải pháp này và đạt được mục tiêu chung như Dự thảo đã đề ra, chúng ta cần động viên khuyến khích được đông đảo giảng viên tham gia, cần xây dựng được lộ trình, mục tiêu cụ thể trong từng học kỳ, từng năm học và có sự chuẩn bị tốt về nguồn lực cho từng giai đoạn.
3.  Về đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan
Thực trạng đánh giá kết quả học tập của sinh viên đến nay của Nhà trường chủ yếu vẫn là hình thức và phương pháp truyền thống; chưa dựa trên tiêu chí và gắn với chuẩn đầu ra của từng môn học. Thực hiện Nghị quyết của Trung ương, chúng ta đang xây dựng đề cương chi tiết các môn học, qua đó hình thức và phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên được đổi mới theo hướng đánh giá theo năng lực, theo chuẩn đầu ra của môn học. Đây là quan điểm và cách thức đánh giá tiên tiến của thế giới và cần được khẩn trương triển khai.
4.  Về hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập
Theo tinh thần của Nghị quyết 29, Nhà trường đã đa dạng hóa các cấp đào tạo như: giáo dục mầm non, mở trường phổ thông liên cấp, đào tạo liên thông, cao đẳng, đại học và trên đại học; Đa dạng hóa hình thức đào tạo như: đào tạo theo niên chế và theo tín chỉ, coi trọng việc thực hành thực tế trong các môn học vv... Cán bộ giảng viên nhà trường cũng không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và phẩm chất Nhà giáo.
Để triển khai tốt nhóm giải pháp này theo tinh thần của Nghị quyết, rất cần có sự chỉ đạo và ủng hộ của Quận và Thành phố. Về phía Nhà trường cần nhanh chóng bồi dưỡng và chuẩn bị chu đáo hơn nữa về đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ giảng viên, đảm bảo tốt chất lượng đào tạo.
5.  Về đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo; coi trọng quản lý chất lượng.
Hiện nay Nhà trường đang xây dựng cơ chế quản lý mới, tiếp cận dần với phương thức quản lý tiên tiến, đó là quản lý theo kết quả công tác thực tế. Cụ thể như: Xây dựng và thực hiện phân hạng và xếp loại kết quả công tác của giảng viên, Xây dựng tiêu chí và thực hiện đánh giá phương pháp giảng dạy bám sát các chuẩn mực quốc tế, Xây dựng và thực hiện đánh giá kết quả công tác của đơn vị hành chính, Xây dựng mô tả vị trí công tác của cán bộ nhân viên hành chính vv… Mục tiêu của nhóm giải pháp này là đảm bảo đóng góp công sức, trí tuệ của mỗi người đều được ghi nhận và khen thưởng xứng đáng. Chính vì vậy, nhóm giải pháp này cần sớm được hoàn thiện và đưa vào triển khai thực hiện, nhằm tạo động lực mạnh mẽ để mỗi cá nhân và cả trường cùng phát triển.
6.  Về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo
Nhờ có chủ trương và biện pháp đúng đắn, đến nay đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên của Nhà trường hầu hết đều đã được đào tạo trên đại học, góp phần không nhỏ nhằm nâng cao chất lượng quản lý và đào tạo. Nghị quyết 29 của Trung ương khẳng định: cần có chế độ ưu đãi đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; việc tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phải trên cơ sở đánh giá năng lực, đạo đức nghề nghiệp và hiệu quả công tác. Yêu cầu này đòi hỏi trong thời gian tới chúng ta cần xây dựng được chế độ lương thưởng cụ thể, gắn kết với kết quả công tác của từng đơn vị và cá nhân cán bộ giảng viên.
7.  Về đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục và đào tạo
Là một trường ngoài công lập, không được cấp kinh phí của Nhà nước, nhưng Nhà trường đã có cơ chế, huy động được một số nguồn kinh phí nhằm khuyến khích người học thông qua các quỹ học bổng, tài trợ của các cá nhân và tổ chức cho sinh viên của trường và nhiều đơn vị và cá nhân khác ngoài trường. Quỹ Hữu Nghị mới được Thành phố cho phép hoạt động là một điển hình trong nhóm giải pháp này. Tuy nhiên, việc huy động kinh phí giúp Nhà trường xây dựng và phát triển tới nay vẫn còn nhiều hạn chế, chủ yếu mới tập trung huy động trong khối cán bộ nhân viên của trường. Trong thời gian tới, Nhà trường cần xây dựng được các chính sách, cơ chế để huy động nguồn vốn từ các tổ chức và cá nhân tâm huyết với giáo dục đào tạo nước nhà.
8.  Về nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là khoa học giáo dục và khoa học quản lý
Trong nhiệm kỳ qua, năng lực nghiên cứu của cán bộ giảng viên Nhà trường đã được nâng cao đáng kể, với 26 công trình khoa học được đăng trên các tạp chí, hội thảo khoa học có uy tín của quốc tế, nhiều đề tài nghiên cứu đã được ứng dụng tại trường, đem lại hiệu quả kinh tế và góp phần quan trọng nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng đào tạo của trường. Tuy nhiên, số lượng đề tài được thành phố và các doanh nghiệp cấp kinh phí nghiên cứu còn ít. Sự phối hợp với các doanh nghiệp trong lĩnh vực này là một thách thức lớn nhưng đó là hướng đi phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 29 và cần được đầu tư quan tâm nhiều hơn trong nhiệm kỳ tới.
9.  Về việc chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục, đào tạo
Báo cáo chính trị của Đại hội đã tổng kết và đánh giá khá rõ công tác này của Nhà trường. Kết quả hợp tác quốc tế trong những năm qua đã góp phần quan trọng nhằm nâng cao chất đào tạo và nghiên cứu của Nhà trường. Thách thức lớn nhất của trường trong lĩnh vực này hiện nay là nguồn vốn đầu tư cho liên kết đào tạo trên đại học với các đối tác nước ngoài. Vừa qua Nhà trường đã xây dựng và bảo vệ thành công cấp thành phố Đề án liên kết đào tạo trên đại học với một số đại học danh tiếng của thế giới. Để triển khai Đề án, Nhà trường rất cần có sự chỉ đạo, ủng hộ và hỗ trợ kinh phí của Nhà nước và của Thành phố Hải Phòng.
Kính thưa các đồng chí!
Để đảm bảo Nhà trường phát triển mạnh mẽ, chất lượng đào tạo ngày một nâng cao, để tương lai của thầy và trò tốt đẹp hơn, chúng ta đã làm được nhiều việc, dù cuộc sống của gia đình mỗi người vẫn còn rất nhiều khó khăn. Thời gian tới, nếu chúng ta nỗ lực, đoàn kết và cộng tác chặt chẽ với nhau hơn nữa, chúng tôi tin là dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ nhà trường chúng ta sẽ vượt qua tất cả những thách thức, khó khăn bên ngoài lẫn bên trong và sớm có được vị thế xứng đáng.
Xin trân trọng cảm ơn!
TS. Nguyễn Tiến Thanh

♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn