TIN TỨC HPU

  Thứ ba, 26/11/2013 - 10:57:28

Lịch học Kỹ năng mềm, sơ cấp cứu ban đầu và khai thác Thư viện điện tử cho sinh viên mới

Phòng Đào tạo thông báo lịch học Kỹ năng mềm, sơ cấp cứu ban đầu và khai thác Thư viện điện tử cho sinh viên mới.

Sáng từ 08h00 đến 11h00

Chiều từ 14h00 đến 17h00

I. Lịch học sơ cấp cứu ban đầu và Kỹ năng mềm:

Lớp

Lịch học Sơ cấp cứu

Lịch học Thay đổi tư duy và phương pháp học Đại học hiệu quả

Địa điểm

CT1501, CTC801, ĐC1501, ĐCC801, ĐT1501, QT1501N, VH1501, VHC801, XD1501D, XDC801

Sáng 08/09/2011

Sáng 12/09/2011

Sáng 16/09/2011

Nhà tập Khu KSSV

QTT201K, QTT202K, QT1501T, QT1502T

Chiều 08/09/2011

Chiều 12/09/2011

Chiều 16/09/2011

Nhà tập Khu KSSV

XD1501K, XD1502K, MT1501, NA1501, QTC807K

Sáng 14/09/2011

Sáng 07/09/2011

Sáng 13/09/2011

Nhà tập Khu KSSV

QTC801K, QTC802K, QTC803K, QTC804K

Chiều 14/09/2011

Chiều 07/09/2011

Chiều 13/09/2011

Nhà tập Khu KSSV

QTC805K, QTC806K, QT1501K, QT1506K

Sáng 15/09/2011

Sáng 09/09/2011

Sáng 19/09/2011

Nhà tập Khu KSSV

QT1502K, QT1503K, QT1504K, QT1505K

Chiều 15/09/2011

Chiều 09/09/2011

Chiều 19/09/2011

Nhà tập Khu KSSV

II. Lịch học Khai thác Thư viện điện tử và HPU net:

Các lớp đông được tách thành 02 lớp nhỏ theo danh sách của Ban Công tác SV

Stt

Lớp

Khai thác HPU net

Khai thác Thư viện điện tử

Buổi học

Ngày học

Phòng học

Buổi học

Ngày học

Phòng học

1

CTC801, CT1501

Sáng

7/9/2011

PM nhà G

Sáng

14/09/2011

PM nhà G

2

ĐC1501, ĐCC801, ĐT1501,

XD1501D

Sáng

7/9/2011

D102

Sáng

14/09/2011

D102

3

MT1501

Sáng

9/9/2011

D102

Sáng

15/09/2011

F102

4

NA1501

Sáng

9/9/2011

F102

Sáng

15/09/2011

A101

5

QT1501KA

Sáng

12/9/2011

A101

Sáng

14/09/2011

A101

6

QT1501KB

Sáng

14/09/2011

A102

Sáng

10/9/2011

A102

7

QT1501N

Sáng

19/09/2011

F103

Sáng

10/9/2011

F101

8

QT1501TA

Chiều

7/9/2011

A101

Chiều

14/09/2011

A103

9

QT1502KA

Chiều

7/9/2011

A102

Chiều

13/09/2011

PM nhà G

10

QT1502KB

Chiều

7/9/2011

F103

Chiều

13/09/2011

A103

11

QT1502TB

Chiều

9/9/2011

F103

Chiều

19/09/2011

F102

12

QT1503KA

Chiều

12/9/2011

A102

Chiều

14/09/2011

A102

13

QT1503KB

Chiều

12/9/2011

A101

Chiều

14/09/2011

F103

14

QT1504KA

Chiều

16/09/2011

F101

Chiều

7/9/2011

F101

15

QT1504KB

Chiều

14/09/2011

F101

Chiều

10/9/2011

F103

16

QT1505KA

Sáng

13/09/2011

F103

Sáng

10/9/2011

PM nhà G

17

QT1505KB

Sáng

13/09/2011

A103

Sáng

10/9/2011

A103

18

QT1506KA

Sáng

10/09/2011

F102

Sáng

17/09/2011

PM nhà G

19

QT1506KB

Chiều

10/09/2011

F102

Chiều

17/09/2011

PM nhà G

20

QTC801KA

Chiều

8/9/2011

PM nhà G

Chiều

16/09/2011

PM nhà G

21

QTC801KB

Chiều

8/9/2011

A101

Chiều

16/09/2011

A103

22

QTC802KA

Chiều

8/9/2011

D102

Chiều

16/09/2011

A102

23

QTC802KB

Chiều

16/09/2011

F103

Chiều

8/9/2011

A103

24

QTC803KA

Chiều

9/9/2011

A103

Chiều

12/09/2011

F102

25

QTC803KB

Chiều

9/9/2011

A101

Chiều

12/9/2011

PM nhà G

26

QTC804KA

Chiều

15/09/2011

PM nhà G

Chiều

10/9/2011

PM nhà G

27

QTC804KB

Chiều

15/09/2011

D102

Chiều

10/9/2011

A103

28

QTC805KA

Sáng

12/9/2011

F103

Sáng

13/09/2011

PM nhà G

29

QTC805KB

Sáng

12/9/2011

A102

Sáng

13/09/2011

D102

30

QTC806KA

Sáng

16/09/2011

F103

Sáng

7/9/2011

A101

31

QTC806KB

Sáng

7/9/2011

A102

Sáng

16/09/2011

A101

32

QTC807KA

Sáng

12/9/2011

PM nhà G

Sáng

15/09/2011

PM nhà G

33

QTC807KB

Sáng

15/09/2011

A103

Sáng

12/9/2011

A103

34

QTT201KA

Chiều

14/09/2011

PM nhà G

Chiều

7/9/2011

PM nhà G

35

QTT201KB

Chiều

9/9/2011

PM nhà G

Chiều

19/09/2011

PM nhà G

36

QTT202KA

Chiều

19/09/2011

A102

Chiều

9/9/2011

A102

37

QTT202KB

Chiều

19/09/2011

A101

Chiều

7/9/2011

A103

38

VH1501

Sáng

9/9/2011

PM nhà G

Sáng

19/09/2011

PM nhà G

39

VHC801

Sáng

9/9/2011

F103

Sáng

19/09/2011

A102

40

XD1501KA

Sáng

8/9/2011

PM nhà G

Sáng

16/09/2011

PM nhà G

41

XD1501KB

Sáng

8/9/2011

A103

Sáng

16/09/2011

D102

42

XD1502KA

Sáng

16/09/2011

F102

Sáng

8/9/2011

F102

43

XD1502KB

Sáng

16/09/2011

A102

Sáng

8/9/2011

A101

44

XDC801

Sáng

10/9/2011

A101

Sáng

19/09/2011

A103

Phòng Đào tạo

♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn