Nghiên cứu khoa học

  Thứ sáu, 14/02/2014 - 03:20:11

Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện công tác trả lương tại Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu Công ty TNHH Một thành viên Cảng Hải Phòng

Nhiệm vụ quản lý nói chung và nhiệm vụ tổ chức tiền lương nói riêng đang đặt ra nhiều yêu cầu mới và cấp bách, các chính sách về tiền lương, phương thức tổ chức tiền lương, quan điểm, triết lý về tiền lương và đãi ngộ người lao động... cần được nghiện cứu có hệ thống, toàn diện.

Chủ nhiệm đề tài: Sinh viên Nguyễn Tuấn Cường - Lớp: QT1301N

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lã Thị Thanh Thủy - Khoa Quản trị kinh doanh

Tiền lương là tiền trả cho việc cung ứng sức lao động, vì vậy, về bản chất, tiền lương biểu thị quan hệ kinh tế giữa người sử dụng lao động và người lao động. Phạm trù tiền lương, tự nó đã bao hàm vừa là thu nhập, vừa là chi phí: chi phí của nhà sản xuất để hợp thành chi phí sản xuất kinh doanh; và thu nhập của người lao động.

Trong nhiều năm qua Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng, đã được Chính phủ đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện để nhanh chóng trở thành Cảng biển “đi trước mở đường” cho sự phát triển của các ngành, các lĩnh vực khác của nền kinh tế quốc dân. Cùng với sự mở rộng đầu tư về nguồn lực, Cảng Hải Phòng đã từng bước đổi mới mô hình tổ chức, hệ thống quản lý để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và hội nhập với sự phát triển của ngành cảng biển trong khu vực và trên thế giới. Tổ chức tiền lương là một trong các khâu của hệ thống quản lý Cảng Hải Phòng cũng đã có nhiều cải tiến nhằm thay đổi nhận thức không còn phù hợp về tiền lương của thời kỳ bao cấp, nhanh chóng tạo ra những đòn bẩy mạnh mẽ khuyến khích người lao động.

Phương pháp nghiên cứu của đề tài

- Phương pháp điều tra

- Phương pháp thống kê

- Phương pháp so sánh

Kết quả nghiên cứu của đề tài

Đề tài đã phân tích được thực trạng công tác trả lương tại Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu: lực lượng lao động nhiều, địa bàn rộng, khó điều hành chỉ đạo quản lý, mặt hàng đa dạng phức tạp khó làm; Sản lượng của mổi công nhân không trực tiếp quyết định tiền công của họ, do đó ít kích thích công nhân nâng cao năng suất lao động cá nhân; Do phân phối tiền công chưa tính đến tình hình thực tế của công nhân về sức khỏe, thái độ lao động… nên chưa thể hiện đầy đủ nguyên tắc phân phối theo số lượng và chất lượng lao động; Lương khoán theo kết quả sản xuất kinh doanh bằng 50% lương sản phẩm khoán, điều này chưa có tác dụng tốt trong việc khuyến khích người lao động tích cực hơn trong công việc; Chưa thấy được tinh thần, tính đồng đội, tính tự giác, trách nhiệm của từng cá nhân.

Đề tài đã đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác công tác trả lương: Công ty nên xây dựng tiêu chuẩn đánh giá năng lực làm việc của nhân viên; Xây dựng lại cách tính lương theo doanh thu.

Phòng QLKH&ĐBCL
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn