Tin tức HPU

  Thứ bảy, 30/11/2013 - 14:50:47

Dự thảo - Quy chế "Tổ chức và hoạt động Trường Đại học Tư thục Hải Phòng"

Quy chế này quy định việc tổ chức quản lý và hoạt động của Trường Đại học Tư thục Hải Phòng bao gồm: tổ chức và nhân sự; cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học; hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; tài chính, tài sản; thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm.

Nội dung đính kèm: Tại đây

Hội đồng Quản trị lâm thời

♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn