Tin tức HPU

  Thứ ba, 26/11/2013 - 16:35:11

Đôi điều luận bàn về công tác tổ chức

Trừ những gì thuộc về thế giới tự nhiên còn lại là xã hội loài người, tất cả đều có yếu tố tổ chức. Vậy tổ chức là gì, tổ chức từ đâu mà có, vai trò của tổ chức đối với xã hội thế nào.

 

Chắc không thể giải đáp ngay một lúc được hết. Bởi vì tổ chức cũng như văn hóa thuộc phạm trù lịch sử. Xã hội là bao gồm những con người, những con người liên hệ với nhau theo một trật tự, trình tự ở từng thời gian, không gian nhất định. Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Tổ chức là một tập hợp người chứ không phải là một con người tổng hợp. Mỗi người là một thực thể tồn tại độc lập trong tổng thể xã hội, do vậy một tổ chức phải đảm bảo không làm mất vai trò cá nhân người trong tổ chức, đồng thời đảm bảo tính thống nhất, hài hòa các mối liên hệ, quan hệ của từng người với tất cả mọi người của cả một tổ chức và giữa các tổ chức nhỏ trong tổ chức lớn và lớn hơn....

    Theo đó công tác tổ chức phải đồng bộ, song hành với công tác tuyên truyền giáo dục, công tác vận động thuyết phục, cảm hóa; gắn với công tác kiểm tra, công tác tổng kết thực tiễn. Và vì vậy đòi hỏi công tác tổ chức phải “động, rộng, mở”. Công tác tổ chức phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, phải từ cơ sở, vì cơ sở, phải tranh thủ khai thác, phát huy trí tuệ tập thể. Tổ chức và công tác tổ chức phải tuân thủ nguyên tắc tập trung - dân chủ. Công tác tổ chức bao gồm những nhiệm vụ lớn như: Tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, tổ chức lao động, tổ chức quản lý, lãnh đạo.

    Một tập hợp người được coi là một tổ chức chỉ khi xác định rõ mục đích, mục tiêu hoạt động, chức năng nhiệm vụ cụ thể, hay còn gọi là nhiệm vụ của tổ chức; xác định được cơ chế hoạt động, lề lối, mối quan hệ, vai trò vị trí của tổ chức; trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ, quyền lợi của của tổ chức và của mỗi thành viên; và phải xác định được người đứng đầu của tổ chức. Một tổ chức được hình thành chỉ khi có yêu cầu của những mục tiêu nhiệm vụ nhất định.

    Bộ phận, đơn vị làm công tác tổ chức có chức năng tham mưu, đề xuất giúp lãnh đạo về công tác tổ chức, có nhiệm vụ chuẩn bị, thẩm định, phản biện hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn.

    Trên cở sở vân dụng các nguyên lý công tác tổ chức của Đảng, những lý luận được tổng kết đúc rút từ thực tiễn nêu trên, các đơn vị, các cá nhân đặc biệt những đơn vị và cán bộ trực tiếp làm công tác tổ chức lấy đó làm căn cứ, cơ sở để soi dọi, kiểm điểm, đánh giá cả về nhận thức và hành động; tiếp thu phê bình, rút ra những bài học kinh nghiệm quí giá trong công tác tổ chức của đơn vị và bản thân. Đồng thời phải bám sát thực tiễn, vận dụng sáng tạo nguyên lý lý luận của công tác tổ chức, tích cực cặp nhật thông tin, chủ động sâu sát cơ sở, hành động cụ thể, sáng tạo và khoa học, đề cao trách nhiệm đến cùng với nhiệm vụ công tác, với cơ sở. Nhằm tham mưu đề xuất trúng, đúng, kịp thời những giải pháp xây dựng và phát triển tổ chức, các chính sách phát triển, đặc dụng, trọng dụng, bố trí sử dụng, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ cán bộ để lãnh đạo quyết định.    Trần Bá Kim

♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn