BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHỜI KHÓA BIỂU PHÒNG B102
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGNĂM HỌC 2019-2020. Học kỳ 2
Trang chủ >> Danh sách Phòng học
1. GIAI ĐOẠN 1 (10 tuần): từ tuần 25 đến hết tuần 34 (từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 11/04/2020)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
CT-DC-VH22
Anh văn cơ sở 3
Nguyễn Thị Hoa
CT-DC-VH22
Anh văn cơ sở 3
Nguyễn Thị Hoa
VH21-VH22
Lịch sử tôn giáo
Vũ Thị Thanh Hương
CT-DC-VH22
Anh văn cơ sở 3
Nguyễn Thị Hoa
   Tiết 2
   Tiết 3
VH21-VH22
Văn học dân gian
Nguyễn Thị Hà Anh
VH21-VH22
Nghiệp vụ lữ hành
(VH) Nguyễn Thị Phương Thảo
VH21-VH22
Thống kê du lịch
Lê Thị Nam Phương
   Tiết 4
VH21-VH22
Nghiệp vụ lữ hành
(VH) Nguyễn Thị Phương Thảo
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
VH21-VH22
Thanh toán quốc tế trong du lịch
Phạm Thị Nga
VH21-VH22
Marketing du lịch
(VH) Nguyễn Thị Phương Thảo
   Tiết 2
   Tiết 3
   Tiết 4
   Tiết 5
2. GIAI ĐOẠN 2 (5 tuần): từ tuần 35 đến hết tuần 39 (từ ngày 13/04/2020 đến hết ngày 16/05/2020)
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng    Tiết 1
CT-DC-VH22
Anh văn cơ sở 3
Nguyễn Thị Hoa
CT-DC-VH22
Anh văn cơ sở 3
Nguyễn Thị Hoa
VH21-VH22
Lịch sử tôn giáo
Vũ Thị Thanh Hương
CT-DC-VH22
Anh văn cơ sở 3
Nguyễn Thị Hoa
   Tiết 2
   Tiết 3
VH21-VH22
Văn học dân gian
Nguyễn Thị Hà Anh
VH21-VH22
Marketing du lịch
(VH) Nguyễn Thị Phương Thảo
VH21-VH22
Thống kê du lịch
Lê Thị Nam Phương
   Tiết 4
   Tiết 5
Ca Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Chiều    Tiết 1
VH21-VH22
Thanh toán quốc tế trong du lịch
Phạm Thị Nga
VH21-VH22
Marketing du lịch
(VH) Nguyễn Thị Phương Thảo
   Tiết 2
   Tiết 3
   Tiết 4
   Tiết 5
Trang chủ >> Danh sách Phòng học
Trang này được tạo ra bởi Phần mềm lập kế hoạch đào tạo và xếp TKB Utt-maker phiên bản 2011.01 vào lúc 10:35:02 ngày 03/02/2020