BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠODANH SÁCH PHÒNG HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGNĂM HỌC 2019-2020. HỌC KỲ 2
Trang chủ
STT   Mã phòng   Tên phòng Số bàn
1   A102   A102   32
2   A103   A103   40
3   A201   A201   50
4   B101   B101   50
5   B102   B102   50
6   B103   B103   50
7   B105   B105   50
8   B201   B201   50
9   B202   B202   50
10   B203   B203   50
11   B205   B205   50
12   C101   C101   160
13   C102   C102   120
14   C103   C103   50
15   C104   C104   50
16   C201   C201   50
17   C202   C202   50
18   C203   C203   50
19   C204   C204   50
20   D201   D201   50
21   D303   D303   50
22   F203   F203   20
Trang chủ
Trang này được tạo ra bởi Phần mềm lập kế hoạch đào tạo và xếp TKB Utt-maker phiên bản 2011.01 vào lúc 10:35:02 ngày 03/02/2020