BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠODANH SÁCH PHÒNG HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGNĂM HỌC 2018-2019. HỌC KỲ 2
Trang chủ
STT   Mã phòng   Tên phòng Số bàn
1   A102   A102   32
2   A103   A103   40
3   B101   B101   50
4   B102   B102   50
5   B103   B103   50
6   B105   B105   50
7   B201   B201   50
8   B202   B202   50
9   B203   B203   50
10   B205   B205   50
11   B301   B301   50
12   B302   B302   50
13   B303   B303   50
14   B305   B305   50
15   C101   C101   160
16   C102   C102   120
17   C103   C103   50
18   C104   C104   50
19   C201   C201   50
20   C202   C202   50
21   C203   C203   50
22   C204   C204   50
23   C301   C301   50
24   C302   C302   50
25   C303   C303   50
26   C304   C304   50
27   F103   F103   26
28   F205   F205   20
Trang chủ
Trang này được tạo ra bởi Phần mềm lập kế hoạch đào tạo và xếp TKB Utt-maker phiên bản 2011.01 vào lúc 16:10:33 ngày 11/01/2019