QT - Thời gian: từ 3/01/2018 - 28/02/2018 Thứ tư, 23/01/2019 - 02:38:13

Đề cương TTTN ngành MARKETING

logoISO 9001: 2015

 

 

 

 

 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

KHOA: QUẢN TRỊ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH MARKETING

 

I. MỤC ĐÍCH

Thực tập tốt nghiệp là yêu cầu bắt buộc dành cho sinh viên hệ đại học ngành Marketing sau khi hoàn thành các quy định học tập đúng hoặc vượt tiến độ. Trong thời gian thực tập tốt nghiệp, yêu cầu sinh viên thực tập toàn thời gian tại doanh nghiệp với những mục tiêu cụ thể sau đây:

 - Giúp sinh viên hội nhập vào môi trường thực tế của doanh nghiệp và thông qua đó hiểu sâu cơ cấu tổ chức và nắm rõ được sự vận hành của doanh nghiệp nhằm đáp ứng khả năng hội nhập nhanh với thực tế ở doanh nghiệp khi đi làm việc chính thức.

- Vận dụng những kiến thức đã học vào công việc thuộc chuyên ngành học tại doanh nghiệp nhằm thực hành các kiến thức đồng thời áp dụng các kiến thức đã học để tìm ra các giải pháp giúp gia tăng hiệu quả công tác chuyên môn tại nơi thực tập.

          - Hình thành được kỹ năng tự nghiên cứu, rèn luyện được kỹ năng giao tiếp tại nơi làm việc, kỹ năng giao tiếp và xử lý được các tình huống phát sinh trong hoạt động của đơn vị thực tập.

- Biết cách ứng xử chuyên nghiệp trong các mối quan hệ tại doanh nghiệp. Kết thúc đợt thực tập, sinh viên sẽ có các kiến thức học thuật về chuyên ngành đào tạo và kinh nghiệm thực tế tại doanh nghiệp để sẵn sàng làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức.

II. NỘI DUNG THỰC TẬP

          Trong quá trình thực tập dưới doanh nghiệp, ngoài việc ứng dụng các kiến thức đã học và tự trang bị trong thực tế để giải quyết các vấn đề phát sinh dưới doanh nghiệp như được đề cập ở mục I, sinh viên cần hoàn thành một Báo báo thực tập tốt nghiệp dài tối thiểu 30 trang, sau đó phải bảo vệ trước Khoa/Bộ môn với nội dung như sau:

1. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP THỰC TẬP

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp (ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp)

1.3. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp

- Sơ đồ cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp (vẽ sơ đồ).

- Các phòng, ban chức năng, bộ phận trong doanh nghiệp (cụ thể từ sơ đồ).

1.4. Tình hình nhân sự của doanh nghiệp

- Đặc điểm lao động trong DN.

- Tuyển dụng lao động.

- Đào tạo lao động.

- Bố trí, sử dụng lao động.

- Đãi ngộ lao động: phương pháp trả lương, thưởng trong DN.

2. CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ MARKETING

2.1. Hoạt động sản xuất, kinh doanh

          Phân tích:

- Báo cáo kết quả kinh doanh.

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

- Bảng cân đối kế toán.

2.2. Hoạt động marketing của doanh nghiệp

          - Hoạt động nghiên cứu marketing trong doanh nghiệp.

    - Phân tích thị trường của DN: Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu của doanh nghiệp, chỉ ra các loại khách hàng của doanh nghiệp (bao gồm các đối tượng mua hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, khu vực họ phân bố, đặc điểm,…)

- Các hoạt động marketing trong DN: Các chính sách sản phẩm, giá, phân phối, xúc tiến hỗn hợp, cụ thể như sau:

          Chính sách sản phẩm:

          - Sản phẩm, dịch vụ chính của doanh nghiệp, nhãn hiệu, bao gói, dịch vụ kèm theo cho sản phẩm, thiết kế, marketing sản phẩm mới, quản lý chu kỳ sống sản phẩm.

          Chính sách giá:

          - Phương pháp xác định giá và mức giá hiện tại của một số mặt hàng chủ yếu

          Chính sách phân phối:

          - Giới thiệu hệ thống kênh phân phối sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp (kênh trực tiếp, kênh gián tiếp)

          - Số liệu sản phẩm, dịch vụ tiêu thụ qua từng kênh phân phối

          Chính sách xúc tiến hỗn hợp:

          - Các hình thức xúc tiến hỗn hợp mà doanh nghiệp hiện sử dụng (quảng cáo, khuyến mại, bán hàng cá nhân, quan hệ công chúng, các hình thức marketing trực tiếp)

2.3. Đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp

          - Đối thủ hiện tại trên địa bàn hoạt động của doanh nghiệp, các đối thủ tiềm tàng khác,…

3. THỰC TẬP CHUYÊN SÂU

Sinh viên chọn một mảng cụ thể của chuyên ngành Marketing rồi tiến hành viết chuyên sâu nhằm phục vụ cho việc viết Khóa luận tốt nghiệp của mình sau này. Các mảng gợi ý:

1.  Sử dụng Marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp… trong hội nhập kinh tế quốc tế.

2.  Hoàn thiện các công cụ của chiến lược Marketing-mix tại doanh nghiệp...

3.  Chính sách sản phẩm mới – Yếu tố đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty… trong cạnh tranh và hội nhập.

4.  Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty…

5.  Chiến lược sản phẩm của công ty…   Thực trạng và giải pháp.

6.  Chiến lược giá của công ty…   Thực trạng và giải pháp.

7.  Hoàn thiện và phát triển hệ thống phân phối hiện tại tại công ty…

8.  Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quảng cáo tại…

9.  Thương hiệu – Yếu tố đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp … trong cạnh tranh hội nhập.

10.  Sử dụng Marketing nhằm mở rộng thị trường của công ty…

11.  Giải pháp hoàn thiện chương trình quảng cáo, khuyến mại của công ty…

12.  Giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty…

13.  Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Siêu thị … ở ….

14.  Những giải pháp nâng cao hiệu quả phân phối sản phẩm của công ty…

15.  Sử dụng Marketing trong xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp…

16.  Chiến lược Marketing trong doanh nghiệp…- Thực trạng và giải pháp.

17.  Hoạt động Marketing của công ty… - Thực trạng và giải pháp.

18.  Xây dựng thương hiệu tại công ty… - Nền tảng để phát triển doanh nghiệp.

19.  Hoàn thiện công tác lập kế hoạch Marketing tại công ty…

20.  Vận dụng Marketing quốc tế nhằm nâng cao khả năng tiếp cận và phát triển mặt hàng… tại Công ty…

21.  PR – Công cụ để công ty… xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng.

22.  Thực trạng hoạt động chăm sóc khách hàng tại…

23.  Hoạt động xúc tiến hỗn hợp của công ty…Thực trạng và giải pháp

24.  Hoàn thiện hoạt động bán lẻ tại …

25.  Hoàn thiện chính sách Marketing tại …

26.   Giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh tại….

27.  Giải pháp Marketing đẩy mạnh hàng xuất khẩu sang thị trường…..của công ty……

28.  Hoàn thiện chính sách Marketing quốc tế nhằm thúc đẩy xuất khẩu sp….. tại công ty…..

29.  Chiến lược Marketing với việc mở rộng thị trường của công ty……..

30.  Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty…..

31.  Hoạt động quảng cáo đối với công ty…..trong nền kinh tế thị trường.

32.  Hoàn thiện hoạt động quảng cáo tại ……

33.  Hoàn thiện mối quan hệ khách hàng tại ……

34.  Xây dựng và phát triển thương hiệu tại….

35.  Quá trình ra quyết định và thực hiện chiến lược Marketing của công ty…

36.  Phương hướng phát triển & một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động bán hàng của Cty …

37.  Khách hàng và biện pháp thu hút khách hàng ở công ty…

39.  Hoạt động hội chợ thương mại tại Trung tâm hội chợ thuộc công ty

40.  Giải pháp Marketing hướng tới các mối quan hệ trong kinh doanh của công ty

40.  Nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng cá nhân trong quá trình cung cấp dịch vụ quảng cáo của công ty

41.  Giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường tiêu thụ tại công ty…

42.  Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty A

43.  Một số giải pháp để nâng cao khả năng cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của Công ty A

44.  Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ của Công ty A.

45.  Xây dựng và quản trị hệ thống kênh tiêu thụ sản phẩm tại Công ty A

46.  Ứng dụng Marketing trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ở Công ty A

47.  Giải pháp nhằm hoàn thiện chương trình quảng cáo , khuyến mãi cho Công ty A

48.  Ứng dụng chính sách Marketing –Mix nhằm mở rộng thị trường của Công ty A

49.  Nghiên cứu các thành phần tạo nên giá trị của thương hiệu sản phẩm tại thị trường VN của công ty...

50.  Một số giải pháp hoàn thiện chính sách sản phẩm……. tại công ty…….

51.  Những giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm  của doanh nghiệp……

52.  Các giải pháp nhằm nâng cao họat động xúc tiến hỗn hợp của công ty….

53.  Ứng dụng marketing mix nhằm mở rộng thị trường của công ty 

54.  Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tại công ty

55.  Xây dựng và hoàn thiện chiến lược marketing tại doanh nghiệp….

56.  Hoàn thiện chính sách giá nhằm thu hút khách hàng……

57.  Các giải pháp nhằm  nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại Công ty…

58.  Các giải pháp hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường nhằm thỏa mãn tốt hơn nhu cầu khách hàng nội địa tại công ty……

59.  Đẩy mạnh công tác bán hàng cá nhân trong hoạt động tiêu thụ tại Công ty…

60.  Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động Logistics trong hoạt động phân phối tại công ty…..

61.  Nâng cao hiệu quả quản trị chuỗi cung ứng hàng hoá tại công ty…..

62.  Giải pháp marketing cho các sản phẩm mới của...

63.  Giải pháp xây dựng lòng trung thành của khách hàng...

64.  Quản trị hoạt động xúc tiến thương mại trong xây dựng và phát triển thương hiệu tại công ty….

65.  Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường nhằm tăng cường hoạt động xuất khẩu sản phẩm… sang thị trường…

66.  Những giải pháp hoàn thiện hệ thống mạng lưới bán hàng tại công ty….

67.   Phương hướng và giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu mặt hàng (sản phẩm) của công ty….vào thị trường…..

68.   Hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing trong công ty….

69.  Một số giải pháp nâng cao khả năng quản trị logistics tại công ty….

70.  Giải pháp xây dựng chính sách giá hiệu quả cho các sản phẩm xuất khẩu Việt Nam.

71.  Giải pháp nâng cao giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu Việt Nam.

72.  Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông của một công ty quốc tế trên thị trường Việt Nam.

73.  Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động liên doanh giữa Việt nam và đối tác nước ngoài.

74.  Giải pháp dành lợi thế cạnh tranh của hàng hóa Việt nam (may mặc, tiêu dùng…) so với đối thủ nước ngoài trên thị trường nội địa.

75.  Quản trị lực lượng bán hàng tại Công ty A

76.  Ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành Z hoặc công ty X

77.  Nâng cao và hoàn thiện các hoạt động hậu mãi của doanh nghiệp …

78.  Thực trạng và giải pháp hoạt động thương mại điện tử của doanh nghiệp

79.  Xây dựng và quản lý hệ thống chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp  

III. PHƯƠNG PHÁP THỰC TẬP

    Để có thể hoàn thành tốt được nhiệm vụ thực tập, mọi sinh viên cần phải tận dụng thời gian để học hỏi, tiếp cận với thực tế bằng nhiều hình thức: nghe báo cáo, cùng làm việc với doanh nghiệp, đi thực tế. Nghiên cứu tài liệu, các văn bản về vấn đề có liên quan.

    Sinh viên cần viết nhật ký thực tập. Nhật ký ghi lại những thông tin, tư liệu thu thập được hàng ngày, các công việc sinh viên thực hiện dưới doanh nghiệp, những nhận xét đánh giá, những thắc mắc nảy sinh trong quá trình làm việc.

    Trên cơ sở đề cương sơ bộ, mỗi sinh viên tự xây dựng một đề cương chi tiết thông qua giáo viên hướng dẫn để thực hiện trong quá trình thực tập.

    Kết thúc đợt thực tập, mỗi sinh viên phải nộp cho Khoa một Báo cáo thực tập có đính kèm bản nhận xét thực tập của doanh nghiệp có chữ ký của giáo viên hướng dẫn thực tập (mẫu nhận xét của đơn vị thực tập lấy ở Khoa, hoặc website). Mỗi sinh viên có nhiệm vụ bảo vệ Báo cáo thực tập tốt nghiệp trước Khoa. Nếu Báo cáo thực tập chưa đạt yêu cầu, sinh viên đó sẽ được xem như chưa hoàn thành thực tập tốt nghiệp (không được thi hay làm khoá luận tốt nghiệp).

IV. THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC TẬP

    Thời gian thực tập tốt nghiệp: 6 tuần kể từ ngày ký quyết định cho phép sinh viên đi thực tập.

    Kết thúc thực tập sinh viên phải viết Báo cáo Thực tập Tốt nghiệp với số lượng tối thiểu 40 trang A4 đánh máy (không bao gồm các mục lục, phụ lục) theo mẫu quy định của Khoa/Bộ môn (font chữ, cỡ chữ, cách dòng, chú thích, bảng, biểu, trích nguồn - có mẫu kèm theo...).

    Cơ cấu Báo cáo:

    Phần 1: 10 trang

    Phần 2: 20 trang

    Phần 3: 10 trang

Sinh viên nộp kèm Nhật ký thức tập có xác nhận của đơn vị thực tập.

          Sinh viên phải bảo vệ Báo cáo thực tập trước Khoa/Bộ môn.

Lưu ý:

          Trên đây chỉ là những yêu cầu chung cho một Báo cáo thực tập tốt nghiệp. Để phục vụ cho viết Khóa luận tốt nghiệp sau này, sinh viên nên chủ động liên hệ với giáo viên thực tập, giáo viên hướng dẫn,…để chọn cho mình một đề tài khóa luận hợp lý (tránh trùng đề tài với các sinh viên khác trong cùng doanh nghiệp, cùng đợt thực tập). Sau đó sinh viên lấy ngay số liệu để phục vụ việc viết Khóa luận tốt nghiệp sau này trong thời gian mình thực tập dưới doanh nghiệp.

Bộ môn Marketing

      Chủ nhiệm

 

 

       TS. Hoàng Chí Cương

 

 

Truy cập: 1394 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.