SỰ KIỆN TRONG NGÀY 13-09-2019

Áp dụng từ: 06/07/2020 đến 12/07/2020

28 2020

Đánh giá nội bộ hệ thống IS0 năm 2019 của Khoa Môi trường

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h00

Chuẩn bị

Khoa Môi trường

Tham dự

Nội dung

Đánh giá nội bộ hệ thống IS0 năm 2019 của Khoa Môi trường

Địa điểm

Tại đơn vị

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn