SỰ KIỆN TRONG NGÀY 23-03-2020

Áp dụng từ: 06/07/2020 đến 12/07/2020

28 2020

Tiếp nhận và ủng hộ quà tặng bà con khu vực cách lý tại Khách sạn sinh viên

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 9h00-11h00

Chuẩn bị

Ông Sơn- Đoàn TN

Tham dự

Nội dung

Tiếp nhận quà tặng và úng hộ quà tặng bà con khu vực cách ly tại KSSV

Địa điểm

E201, Khu KSSV

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn