SỰ KIỆN TRONG NGÀY 13-09-2019

Áp dụng từ: 24/02/2020 đến 01/03/2020

09 2020

Đánh giá nội bộ hệ thống IS0 năm 2019 của Khoa QTKD

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h00

Chuẩn bị

Khoa QTKD

Tham dự

Nội dung

Đánh giá nội bộ hệ thống IS0 năm 2019 của Khoa QTKD

Địa điểm

Tại đơn vị

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn