SỰ KIỆN TRONG NGÀY 11-09-2019

Áp dụng từ: 24/02/2020 đến 01/03/2020

09 2020

Đánh giá nội bộ hệ thống IS0 năm 2019 của BM-CBCS

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h00

Chuẩn bị

BM-CBCS

Tham dự

Nội dung

Đánh giá nội bộ hệ thống IS0 năm 2019 của BM-CBCS

Địa điểm

Tại đơn vị

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn