Thứ hai, 07/03/2016 - 15:23:06

Chức năng - Nhiệm vụ của Phòng Đào tạo ĐH & Sau ĐH

I.    Chức năng
Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường về công tác tuyển sinh, đào tạo, công tác quản lý giảng viên, chế độ đối với giảng viên và giảng viên thỉnh giảng.
 
II.   Nhiệm vụ
2.1.     Lập kế hoạch
2.1.1.  Lập kế hoạch tuyển sinh hàng năm cho các hệ chính quy, Liên thông, cao học
2.1.2.  Lập kế hoạch đào tạo các hệ, ngành, lớp, khóa cho toàn trường
2.1.3.  Lập kế hoạch công tác thực tập tốt nghiệp, làm tốt nghiệp, thi tốt nghiệp các hệ khóa, ngành
2.2.    Triển khai các công tác:
2.1.1. Triển khai công tác tuyển sinh:
Xây dựng đề án tuyển sính hàng năm: Dự kiến số lượng tuyển, Phương thức tuyển, triển khai kế hoạch tuyển sinh theo quy định của Bộ: Thi tuyển, xét tuyển, điều kiện, thời gian cho tất các hệ đào tạo: Đại học, cao đẳng, trung cấp, liên thông, cao học
2.1.2. Triển khai kế hoạch đào tạo:
-    Triển khai kế hoạch đào tạo của nhà trường cho từng năm học, từng học kỳ, học kỳ chính, học kỳ phụ
-    Triển khai công tác đánh giá kết quả học tập: Học kỳ, năm học, học kỳ chính, phụ, tổ chức thi, chấm thi, lên điểm.
-    Quản lý công tác giảng dạy của giảng viên, Quản lý giảng đường
-    Quản lý giảng viên thỉnh giảng: Mời giảng, hỗ trợ quản lý sinh viên, thanh toán giờ giảng, chăm sóc GVTG
2.1.3.  Triển khai công tác tốt nghiệp:
-    Tổ chức đăng ký tốt nghiệp, xét duyệt điều kiện tốt nghiệp, thi điều kiện tốt nghiệp, thi tốt nghiệp
-    Thống kê, theo dõi, giám sát kết quả học tập của SV, báo cáo xét duyệt cấp bằng TN, tổ chức phát bằng TN
2.1.4. Các công tác khác:
-    Triển khai việc viết, hoàn thiện các báo cáo Bộ GD&ĐT, UBND TP HP, Sở GD&ĐT HP về các công tác liên quan đến TS, ĐT, SV; điều kiện đảm bảo chất lượng, việc thực hiện các văn bản pháp quy của nhà nước, của Bộ trong lĩnh vực đào tạo
-    Triển khai việc tổng kết, thống kê, báo cáo kết quả đào tạo toàn trường theo từng học kỳ, hàng năm
-     Phục vụ công tác thanh tra của các cấp về TS, ĐT, việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ
-    Triển khai hoạt động của CVHT, Giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ cố vấn học tập
-    Tổ chức mua, quản lý phôi bằng, quản lý hồ sơ cũng như các văn bằng chứng chỉ khác của SV
-    Cấp phát văn bằng chứng chỉ, giấy chứng nhận kết quả học tập
-    Giải quyết mọi yêu cầu của SV có liên quan đến bảo lưu, chuyển điểm, văn bằng, chuyển trường, thôi học, học bằng 2, học nhanh, học chậm
-    Thống kê khối lượng, xác nhận khối lượng các công tác giảng dạy các khoa, bộ môn, cán bộ tham gia giảng dạy, giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng.
-    Tham gia công tác trao đổi sinh viên. Liên kết đào tạo
Phòng Đào tạo ĐH & Sau ĐHChia sẻ :

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.