Thứ ba, 28/07/2015 - 15:26:28

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức - Hành chính

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức nhân sự, lao động tiền lương, pháp chế, văn thư hành chính, quản lý cơ sở vật chất, phục vụ vệ sinh và phục vụ ăn uống của nhà trường. Phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện các nhiệm vụ sau:
a.   Nhiệm vụ của công tác nhân sự:
-       Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về cơ cấu tổ chức, nhân sự của trường.
-       Chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng hàng năm.
-       Chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch về công tác đào tạo, bồi dưỡng người lao động.
-       Quản lý hồ sơ nhân sự, hồ sơ bảo hiểm xã hội
-       Tính toán lương, tiền công, phụ cấp, tiền thưởng cho cán bộ, giảng viên và nhân viên. Theo dõi, tính toán các chế độ bảo hiểm cho người lao động
-       Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ xét nâng lương hàng tháng.
-       Theo dõi, giúp việc cho Hiệu trưởng về việc ký kết các hợp đồng lao động, tạm hoãn hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, hưu trí.
-       Chuẩn bị hồ sơ tài liệu phục vụ xét kỷ luật lao động.
-       Quản lý việc thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước và các quy định của nhà trường.
-       Theo dõi và xác nhận định mức, khối lượng học tập tự bồi dưỡng và bảng tổng hợp khối lượng công tác của giảng viên.
-       Quản lý công tác học tập, bồi dưỡng của cán bộ, giảng viên, nhân viên toàn trường.
b. Nhiệm vụ của công tác Văn thư – Hành chính:
-       Tiếp nhận và phân loại công văn đến, trình Hiệu trưởng và chuyển đến các đơn vị chức năng liên quan để giải quyết.  
-       Gửi công văn đi của các đơn vị và của trường cho các đơn vị trong và ngoài trường; thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác về công tác văn thư theo đúng quy định của nhà nước.
-       Quản lý, sử dụng con dấu theo đúng quy định của nhà nước.
-       Quản lý các công văn giấy tờ của trường theo đúng quy định của nhà nước.
-       Lưu trữ các văn bản, tài liệu theo đúng quy định về công tác lưu trữ.
-       In sao các loại văn bản, tài liệu phục vụ cho công tác chung của nhà trường.
-       Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường theo yêu cầu của nhà trường.
-       Tổng hợp đăng ký lịch công tác tuần của các đơn vị trình Hiệu trưởng, công bố lịch công tác tuần lên website và bảng tin công tác.
-       Lên lịch tổ chức các buổi họp mặt, kỷ niệm các ngày lễ trong năm.
c.   Nhiệm vụ của công tác Cơ sở vật chất:
-       Lập kế hoạch, đề xuất phương án, tổ chức xây dựng, sửa chữa, quản lý toàn bộ cơ sở vật chất của nhà trường.
-       Phối hợp với Phòng Kế hoạch tài chính xây dựng và triển khai kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về việc đổi mới trang thiết bị của trường.
-       Mua sắm vật tư, trang thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ công tác giảng dạy, quản lý của nhà trường theo đề nghị của các đơn vị đã được nhà trường phê duyệt.
-       Bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên các trang thiết bị điện nước, nhà cửa của trường
-       Công tác khánh tiết, tuyên truyền trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
-       Phục vụ âm thanh, thiết bị trợ giảng trong công tác học tập và giảng dạy trong toàn trường.
-       Quản lý, vận hành an toàn phương tiện vận tải của trường.
-       Hàng năm tổ chức kiểm kê, thanh lý  tài sản của nhà trường theo quy định
d. Nhiệm vụ của công tác phục vụ:
-       Đảm bảo vệ sinh trong toàn trường
-       Quản lý các phòng học
-       Quản lý các phòng đợi giáo viên
-       Đảm bảo chỗ ăn nghỉ cho giảng viên thỉnh giảng ở xa và khách đến làm việc tại trường.
e.   Nhiệm vụ của công tác phục vụ ăn trưa:
-       Tổ chức phục vụ ăn trưa cho cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường theo quy định của nhà trường.
-       Xây dựng và thực hiện quy trình xuất nhập lương thực thực phẩm, quy trình chế biến thực phẩm và quy trình phục vụ nhằm đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng bệnh cho mọi người; đảm bảo số lượng và chất lượng dinh dưỡng theo tiêu chuẩn.
-       Phối hợp và chịu sự kiểm tra đánh giá của Phòng Y tế nhà trường và cơ quan quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm.
-       Quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản được nhà trường giao; thực hiện tiết kiệm điện, nước, chất đốt.
f.    Nhiệm vụ của công tác Thi đua khen thưởng:
-       Dự thảo kế hoạch, chương trình thi đua trình Hội đồng thi đua khen thưởng.
-       Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch thi đua, sơ kết, tổng kết thi đua hàng năm. 
-       Tham mưu, đề xuất các hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.
-       Hướng dẫn các tập thể, cá nhân hoàn thiện hồ sơ thi đua, khen thưởng.
-       Dự thảo các báo cáo thi đua, khen thưởng của nhà trường.
-       Quản lý hồ sơ thi đua của nhà trường.
g.   Nhiệm vụ của công tác thư ký Hiệu trưởng:
-       Trực văn phòng Hiệu trưởng.
-       Làm các công việc khác theo sự phân công trực tiếp của Hiệu trưởng.
h. Nhiệm vụ của công tác pháp chế:
-       Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan tư vấn, giúp Hiệu trưởng, Hội đồng quản trị trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động, Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, các quy định khác của nhà trường.
-       Tham gia soạn thảo mẫu hợp đồng lao động; tham gia tư vấn về mặt pháp lý đối với dự thảo các hợp đồng theo sự phân công của Hiệu trưởng.
-       Phối hợp các bộ phận liên quan giúp Hiệu trưởng góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, tổ chức gửi xin ý kiến.
-       Phối hợp với các đơn vị có liên quan phổ biến, giáo dục pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế của trường cho người lao động.
-       Tham gia tư vấn về mặt pháp lý đối với các quyết định về tổ chức, quản lý của nhà trường theo sự phân công của Hiệu trưởng.  
-       Phối hợp với các bộ phận liên quan tư vấn, giúp Hiệu trưởng giải quyết tranh chấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà trường và của người lao động.
-       Thực hiện các nhiệm vụ khác sự phân công của Hiệu trưởng.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Chia sẻ :

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.