Thời gian: từ 6/03/2020 - 30/06/2020 Thứ sáu, 06/03/2020 - 08:33:48

Thông báo về thời hạn thu học phí và các khoản đóng góp của sinh viên kỳ 2 năm học 2019 - 2020.

    Căn cứ kế hoạch học tập  năm học 2019 - 2020 và quy định của nhà trường

Yêu cầu:

1. Sinh viên toàn trường hoàn thành đầy đủ việc đóng học phí và các khoản đóng góp kỳ 2 năm 2019 – 2020 trước 17h ngày 03/04/2020.

2. Cán bộ quản lý sinh viên nhắc nhở sinh viên hoàn thành nghĩa vụ của mình đúng thời hạn.

3. Đến hết ngày 03/04/2020, nếu sinh viên nào chưa hoàn thành nghĩa vụ trên sẽ không được dự thi lần 1 cũng như không được công nhận điểm đánh giá lần 1 theo bài AUN.

4. Các đơn vị, cá nhân liên quan và sinh viên toàn trường nghiêm túc thực hiện thông báo này.

 

Nơi nhận:

- Sinh viên toàn trường;

- Các Khoa, Phòng, Ban

- Lưu VT, KHTC.

HIỆU TRƯỞNG

 

                                    (Đã ký)

 

GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị

Truy cập: 254 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.