Thời gian: từ 9/08/2017 - 31/12/2017 Thứ tư, 09/08/2017 - 09:06:42

TB số 631 về mức thu học phí và các khoản đóng góp của học viên, sinh viên năm học 2017 – 2018

         Căn cứ chi phí thực tế 6 tháng đầu năm 2017 và những chi phí tăng 6 tháng cuối năm 2017:  Cụ thể là tiền lương tối thiểu vùng đã qua đào tạo tăng từ 3.745.000đ/tháng  - 4.012.500đ/tháng và mức lương cơ sở từ 01/7/2017 tăng từ 1.210.000đ/tháng – 1.300.000đ/tháng. Hội đồng quản trị lâm thời đã phê duyệt mức thu học phí và các khoản đóng góp của học viên, sinh viên năm học 2017 – 2018.
 Hiệu trưởng trường đại học dân lập Hải Phòng thông báo mức học phí và các khoản đóng góp của học viên, sinh viên năm học 2017 – 2018 như sau:
I. Học phí:
1. Học viên hệ cao học:
- Học phí và kinh phí đào tạo môn học:        1.238.000 đồng/tín chỉ
- Kinh phí luận văn tốt nghiệp:                      1.609.000 đồng/tín chỉ
2. Sinh viên hệ đại học:
-  Học phí theo niên chế:                                    1.226.000 đồng/tháng
-  Học phí theo tín chỉ:                                        409.000 đồng/tín chỉ
3. Sinh viên cao đẳng:
- Học phí theo niên chế:                                     1.140.000 đồng/tháng
- Hc phí theo tín ch:                                         380.000 đồng/tín ch
4. Sinh viên liên thông cao đẳng lên đại học:
- Học phí theo niên chế:                                     1.294.000 đồng/tháng
II. Hỗ trợ xây dựng trường, văn hóa thể thao, vệ sinh và môi trường:
Tất cả sinh viên các hệ đào tạo mức đóng góp như nhau, học viên hệ cao học không thu hai khoản này:
- Hỗ trợ xây dựng trường:                      600.000 đồng/10 tháng/sinh viên
- Hỗ trợ văn hóa thể thao, môi trường:  300.000 đồng/10 tháng/sinh viên
 
 
 
             HIỆU TRƯỞNG
 
                     Đã ký
 
 
 
  GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị
Truy cập: 634 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.