Thời gian: từ 16/02/2016 - 29/02/2016 Thứ ba, 04/08/2020 - 17:42:18

Thông báo kế hoạch kiểm tra

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Mầm non Hữu Nghị quốc tế.

Thực hiện kế hoạch thanh, kiểm tra năm học 2015 - 2016 được Hiệu trưởng phê duyệt ngày 20/8/2015, Ban Thanh tra xin gửi tới quý trường lịch làm việc và nội dung kiểm tra vào 14h của ngày 25/02/2016 như sau:

Nội dung làm việc và kiểm tra:

- Kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục, chăm sóc trẻ học kỳ 1 năm học 2015 - 2016.

- Tình hình nhân sự và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên.

- Nội dung, tổ chức triển khai kế hoạch giáo dục, chăm nuôi trẻ học kỳ 2 năm học 2015 - 2016.

- Việc thực hiện các quy định của Nhà trường về quản lý nhân sự; về quản lý tài chính đang được áp dụng ở trường Mầm non Hữu Nghị quốc tế.

- Kết quả khắc phục những kiến nghị của Thanh tra trong báo cáo kiểm tra ngày 05/11/2015.

Kính đề nghị Nhà trường bố trí thời gian làm việc với đoàn kiểm tra và chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến các nội dung trên để buổi làm việc đạt kết quả tốt.

Xin trân trọng cảm ơn!

                                          Hải Phòng, ngày 04 tháng 02 năm 2016

                                                             TRƯỞNG BAN THANH TRA GD

                                                          (Đã ký)

                                                                                    GVC. PHẠM VĂN THIỆN

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.