Thời gian: từ 25/04/2014 - 25/05/2014 Chủ nhật, 29/03/2020 - 22:53:04

Về việc cập nhật văn bản pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Kính gửi:   Các Khoa, bộ môn và đơn vị liên quan

Ngày 20/06/2012 Quốc hội khóa 13 đã thông qua Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 sẽ có hiệu lực từ 01/07/2013. Để triển khai thi hành luật kịp thời, đồng bộ thống nhất và có hiệu quả Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 ban hành kế hoạch triển khai danh mục nghị định, quy định chi tiết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Đối với lĩnh vực giáo dục để phù hợp với Luật giáo dục ngày 14/06/2005; Luật giáo dục đại học ngày 18/06/2012;  Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/06/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục thay thế cho Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/04/2005. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2013. Ban Thanh tra GD trường cập nhật Nghị định số 138/2013/NĐ-CP trên trang mạng website để các Khoa. Bộ môn trực thuộc và các đơn vị trong trường download, quán triệt, nghiên cứu.

Ban Thanh tra đề nghị các khoa, bộ môn kịp thời cập nhật thông tin, phổ biến tới mọi người trong đơn vị biết và thực hiện nghiêm túc để không vi phạm vào các quy định trong Nghị định 138/2013/NĐ-CP.

TRƯỞNG BAN THANH TRA GD
     GVC. Phạm Văn Thiện

 


Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.