Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đảng ủy

Thứ ba, 07/07/2020 - 10:59:44

Tin sinh hoạt Chi bộ

Ngày 23/7/2010 chi bộ Tổ chức - Hành chính - Bảo vệ tổ chức sinh hoạt chuyên đề mở rộng đến các đoàn viên thanh niên, công đoàn viên, cán bộ nhân viên thuộc chi bộ phụ trách. Nhằm nghiên cứu học tập chủ đề: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”.

 

Báo cáo viên của ban Tuyên giáo thành ủy đã giới thiệu tóm tắt Kế hoạch của Ban chỉ đạo của Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 06CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị vê tổ chức cuộc vân động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bắt đầu từ 3/2/2007 đến hết nhiệm kỳ khóa X.của Đảng và nội dung của chuyên đề.

 Kế họach của BCĐ. Năm 2007: Tổ chức quán triệt Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị, kế hoach triển khai của Thành ủy; Nghiên cứu các tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quyét sạch chủ nghĩa cá nhân”, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tổ chức Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh các cấp. Năm 2008: Tổ chức học tập chuyên đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”. Năm 2009: Tổ chức kiểm điểm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sơ kết hai năm rưỡi thực hiện cuộc vận động; biểu dương điển hình tiên tiến. Học tập chuyên đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Năm 2010, đầu năm 2011: Tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng, 120 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm Ngày thành lập nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XI của Đảng. Tổ chức học tập chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”, chuẩn bị tổng kết thực hiện cuộc vận động.

Về nội dung chuyên đề  Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”.các đảng viên và quần chúng được nghe giới thiệu về ý nghĩa, tầm quan trọng, 5 nội dung cơ bản của chuyên đề:

Đảng Cộng sản Việt Nam lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin làm nòng cốt, làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng.

Bác nói: “Chủ nghĩa Mác-Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái "cẩm nang" thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”. Xác định đúng đắn mục đích, phương pháp học tập trau dồi chủ nghĩa Mac-Lênin là để nắm được nguyên lý, hiểu được bản chất chủ nghĩa Mác-Lênin, vận dụng sảng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, để đứng dậy làm cách mạng. Như đánh giá của Bác: “Cách mạng tháng Mười như mặt trời chói lọi. Cách mạng tháng Mười là cách mạng vô sản, Cách mạng Việt nam là cách mạng giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản”. Luôn kế thừa học tập kinh nghiệm tốt của các Đảng cộng sản anh em. Đấu tranh bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin.

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, là đạo đức là văn minh. Theo Bác là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng:

Nguyên tắc tập trung dân chủ. Đây là nguyên tắc cơ bản, xây dựng Đảng kiểu mới của Lênin. Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình là qui luật phát triển của Đảng, là một nguyên tắc, một nội dung sinh hoạt chi bộ, là vũ khí sắc bén chỉnh đốn, xây dựng Đảng thường xuyên trong sạch vững mạnh, nâng cao tầm văn hóa lãnh đạo và cầm quyền của Đảng. 

Nguyên tắc kỷ luật nghiêm minh và nguyên tắc đảm bảo sự đoàn kết nhất trí trong Đảng. Theo Bác đoàn kết nhất trí là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.

Quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên có đức có tài để Đảng ta xứng đáng “là đạo đức, là văn minh”

Đạo đức của Đảng là đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.được Chủ tịch Hồ Chí Minh phát triển, kế thừa truyền thống văn hóa đạo đức của dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại. Đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên là suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc, của đất nước lên trên hết, trước hết, thực hiện Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư, tin tưởng con người, tôn trọng nhân dân,  đời tư trong sáng.

Bác yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên thường xuyên học tập nâng cao trình độ, giỏi, sâu chuyên môn nghề nghiệp để có năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể. Phải gắn bó mật thiết với nhân dân. Bác dạy cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi trước, để làng nước theo sau,  thực hiện khổ trước thiên hạ, vui sau thiên hạ.

Tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân.Đảng phải thường xuyên tự chỉnh đốn. Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, phương thức lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; luôn đề phòng tiêu cực, nguy cơ diễn biến và tự diễn biến, đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, xa rời, từ bỏ chủ nghĩa Mac-Lênin. Chăm lo giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn tâm, toàn ý phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đảng phải thường xuyên đổi mới, vươn lên đáp ứng yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng Đảng. Bác là người  sáng lập Đảng, cùng toàn Đảng lãnh đạo nhân dân đứng dậy lật đổ chế độ phong kiến, thực dân; xây dựng chính quyền cách mạng, đưa Đảng ta lên địa vị cầm quyền, cùng toàn Đảng lãnh đạo nhân dân kháng chiến trường kỳ đánh đuổi thực dân, đế quốc; bảo vệ và xây dựng đất nước, củng cố, nâng cao uy tín và vị thế của Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tác phong, lối sống cách mạng; tư cách của người đảng viên cộng sản; năng lực làm tròn mọi nhiệm vụ Đảng giao;  tự giác tuân thủ các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng.

Phẩm chất nổi bật nhất của Bác là trung thành với Đảng với Nước, hiếu nghĩa với dân. bản lĩnh chính trị cao cường; ý chí, nghị lực phi thường, không nao núng, sờn lòng trước khó khăn, gian khổ, thách thức hiểm nguy. Thắng không kiêu, bại không nản

Đạo đức nổi bật nhất của Bác là lòng nhân ái bao la, khoan dung độ lượng. Luôn luôn tin tưởng vào con người, tôn trọng nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.     Suốt đời thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; suốt đời phấn đấu hy sinh cho mục đích lý tưởng của Đảng, của Nước, quyền lợi của dân tộc, của nhân dân, đặt lợi ích của Đảng, của Nước, của dân, lên trên, lên trước.

Trong bản Di chúc, Người viết: “ Suốt đời tôi hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”

Năng lực nổi bật nhất của Bác là trí tuệ cao rộng;  tri thức thông minh, uyên bác; tư duy sâu sắc, nhạỵ bén, tổ chức tài ba.

Lối sống nổi bật nhât của Bác là lối sống của nhà văn hóa kiệt xuất và của  một nhà hoạt động chính trị lỗi lạc, luôn có khát vọng vươn tới giá trị chuẩn mực của chân, thiên, mỹ. Là lối sống ung dung, thư thái, tự tại, cởi mở, quảng giao, chan hòa, chân thành, trung thực trong ứng xử; hòa đồng thân thiện với thiên nhiên và xã hội.

Tác phong nổi bật nhất của Bác là tác phong gần dân, hiểu dân, vì dân, sâu sát, tỷ mỉ, ngăn nắp, khoa học, dân chủ và quyết đoán.

Tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng vào kết qủa của quá trình xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh. Như chính Người đã quan niệm: “Ở phương Đông và ở Việt Nam, một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền.”
Mọi người học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng là để làm theo, để góp phần nâng cao phẩm chất, trí tuệ, văn hóa lãnh đạo cầm quyền của Đảng; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, là đạo đức là văn minh; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Trước mắt, tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp. Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XI của Đảng./.

 


Trần Bá Kim

Truy cập: 1913 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.