Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đảng ủy

Thứ hai, 10/08/2020 - 17:46:26

Đảng bộ trường ĐH Dân lập Hải Phòng - Học tập, quán triệt nghị quyết TW 7

Ngày 14/9/2013, tại hội trường F301 Đảng bộ Trường ĐH Dân lập Hải Phòng đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tới toàn thể cán bộ, đảng viên.

Về dự và trực tiếp quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết có Ths. Vũ Thúy Nga – Báo cáo viên, Trưởng phòng Dư luận xã hội, Ban Tuyên Giáo Thành ủy HP và các đồng chí trong Ban thường vu, Ban chấp hành Đảng ủy và toàn thể đảng viên.

Ths. Vũ Thúy Nga –Trưởng phòng Dư luận xã hội, Ban Tuyên Giáo Thành ủy Hải Phòng truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XI bao gồm nhiều nội dung quan trọng, đề cập tới nhiều vấn đề phát sinh từ thực tiễn đời sống, kinh tế, xã hội của đất nước ta hiện nay. Tại Hội nghị Ths. Vũ Thúy Nga đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết gồm 5 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Chuyên đề 2: Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Chuyên đề 3: Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Chuyên đề 4: Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Chuyên đề 5: Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 ( khóa XI) giúp cấp ủy Đảng, các cán bộ chủ chốt và toàn thể đảng viên Trường ĐH Dân lập Hải Phòng nắm vững, hiểu sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết, các quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác ở từng đơn vị và việc thực hiện chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên. Đồng thời phổ biến, tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để vận dụng có hiệu quả Nghị quyết, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Mai Hiên

Truy cập: 2038 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.