Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đảng ủy

Thứ năm, 02/07/2020 - 21:57:10

Đổi mới công tác giáo dục thanh niên hiện nay

Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH T.Ư ÐẢNG khóa X về Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH đã đưa ra nhiều giải pháp quan trọng, trong đó có nhiệm vụ tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân để hình thành thế hệ thanh niên có phẩm chất tốt đẹp, có khí phách và quyết tâm thực hiện thành công sự nghiệp CNH, HÐH đất nước.

Những năm qua, với sự nỗ lực của các cấp bộ đoàn, công tác giáo dục của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh có những chuyển biến tích cực theo xu hướng đa dạng hóa hình thức, từng bước phù hợp tâm lý, nguyện vọng của thanh niên. Ðồng thời, các hoạt động giáo dục của Ðoàn đã nhạy bén, theo sát các sự kiện chính trị, xã hội của đất nước, luôn gắn hoạt động của thanh niên với giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống đẹp và ý thức công dân trẻ. Công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh thời gian qua góp phần nhen lên ngọn lửa lý tưởng cách mạng, ý chí và lòng yêu nước cho thanh niên, tiêu biểu là đợt sinh hoạt chính trị "Tiếp lửa truyền thống - Mãi mãi tuổi hai mươi", diễn đàn "Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích"...

Ðợt sinh hoạt chính trị đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và cho kinh nghiệm hay về sự nhạy bén nắm bắt cơ hội trong giáo dục thế hệ trẻ. Việc tuyên truyền, triển khai cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác" tạo ra sự chuyển biến sâu sắc công tác giáo dục của Ðoàn; học tập đi liền với "Làm theo lời Bác" đã trở thành phương châm hành động của mỗi cơ sở Ðoàn, mỗi đoàn viên, thanh niên để được vinh danh "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác". Ðồng thời, công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh niên còn được các cấp bộ đoàn triển khai thông qua phong trào hành động cách mạng: Các Mùa hè Thanh niên học sinh, sinh viên tình nguyện, Tiếp sức mùa thi, các hoạt động "Ðền ơn đáp nghĩa", các cuộc hành trình "Về nguồn" với các địa chỉ, địa danh cách mạng... đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các hoạt động của Ðoàn, tạo môi trường lý tưởng, nhiệt huyết cách mạng bồi đắp lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Vấn đề bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ là một nhiệm vụ lớn lao, có ý nghĩa không chỉ hiện tại mà còn chi phối tương lai của đất nước. Ðể thực hiện tốt nhiệm vụ này, trong giai đoạn hiện nay cần có sự đồng thuận, quan tâm lãnh đạo của Ðảng và sự chung tay của toàn xã hội, trong đó có trách nhiệm lớn lao của tổ chức Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh tình hình mới của đất nước, việc giáo dục thế hệ trẻ cần được quan tâm ở nhiều khía cạnh.  Cần xây dựng môi trường xã hội lành mạnh để thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Ðồng thời, tạo cho thanh niên cơ hội để tham gia các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, hưởng thụ văn hóa, lối sống đẹp, sống lành mạnh để nâng cao sức khỏe và tinh thần. Ðảng và Nhà nước cần tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội, tạo chuyển biến trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, mại dâm, giải quyết các vấn đề về an toàn giao thông, môi trường sống, tạo ra nhiều công trình, tác phẩm văn học - nghệ thuật có giá trị tư tưởng, có tính định hướng thẩm mỹ cao góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hình thành lối sống văn hóa và ý thức công dân cho thanh niên.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp bộ đoàn cần quan tâm khích lệ, cổ vũ tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thanh niên. Trong công tác giáo dục thế hệ trẻ, cần chú trọng các hoạt động gắn trách nhiệm của thanh niên với bảo vệ lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia, coi việc tôn vinh, nêu gương, cổ vũ thanh niên sống đẹp, sống có ích, làm rạng danh Tổ quốc cũng chính là cách để giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên.

Phát huy khả năng sáng tạo, nhu cầu vươn tới sự hoàn thiện và mong muốn thể hiện bản lĩnh của thanh niên, biến quá trình giáo dục thành "tự giáo dục" đối với mỗi thanh niên. Bên cạnh đó, điều quan trọng trong công tác giáo dục thanh niên chính là sự lựa chọn trúng những vấn đề thanh niên đang quan tâm, khát khao vươn tới. Thanh niên phải được đặt ở vị trí trung tâm, là những người vừa thiết kế ý tưởng, vừa tổ chức thực hiện, vừa trực tiếp tham gia vào các hoạt động. Nhiều hoạt động của thanh niên vừa qua như các lễ hội, Festival, hội trại, các hành trình du khảo "Về nguồn"... đã thật sự mang mầu sắc thanh niên và hấp dẫn các bạn trẻ một cách tự nhiên mà vẫn bảo đảm định hướng chính trị. Quan trọng hơn cả là quá trình giáo dục khi đã "thấm" vào thanh niên một cách tự giác, góp phần định hướng giá trị, chuẩn mực hành vi cho thanh niên.

Cần coi công tác giáo dục thanh niên là trách nhiệm của toàn Ðảng, toàn xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp từ các lực lượng xã hội, tăng cường nguồn lực cho công tác giáo dục thanh niên. Công tác thanh niên đã và đang tiếp tục được sự quan tâm, chăm lo đặc biệt của Ðảng, Nhà nước, được cụ thể hóa bằng các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, Luật Thanh niên, bằng Chiến lược phát triển thanh niên đến năm 2010 của Chính phủ. Tuy nhiên, trong thực tiễn việc triển khai thực hiện các nội dung này chưa thật sự hiệu quả, chưa tới được với đông đảo thanh niên.

Với quan điểm, mục tiêu được nêu tại Nghị quyết T.Ư 7 (khóa X): "Ðảng, Nhà nước và toàn xã hội chăm lo, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; được học tập, có việc làm, nâng cao thu nhập, có đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh" sẽ tạo động lực thúc đẩy sự quan tâm chăm lo của toàn xã hội cho thanh niên. Bên cạnh đó, trong xu thế phát triển của xã hội và đất nước, những nhu cầu đòi hỏi của thanh niên cũng đặt ra nhiều vấn đề mới. Việc giáo dục thanh niên cần được đổi mới về phương thức tiếp cận thông qua hệ thống công cụ: sách, báo, phim ảnh, in-tơ-nét, các phương tiện truyền thông đa phương tiện... Các cấp bộ Ðoàn cần chủ động, sáng tạo, tranh thủ các nguồn lực để tăng cường và đổi mới phương thức giáo dục của Ðoàn với thanh niên.

(Theo ND) - ĐH
Truy cập: 4633 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.