Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đảng ủy

Chủ nhật, 20/09/2020 - 18:40:06

Tổ chức hội nghị quán triệt các Nghị quyết của Trung ương Đảng "Thông tin để tham khảo"

Ngày 04/11/2008 Đảng ủy trường Đại học Dân lập Hải phòng đã tổ chức hội nghị nghiên cứu quán triệt các Nghị quyết hội nghị Trung ương bảy, khóa X với sự tham gia của hơn 250 đ/c cán bộ, đảng viên các đơn vị trực thuộc, giảng viên các bộ môn và các đ/c ủy viên ban chấp hành các đoàn thể quần chúng có trình độ cao đẳng trở lên.

  Báo cáo viên của Thành ủy đã trình bày những nội dung cơ bản của các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ chính trị, khóa X "Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới".

      Báo cáo viên đã trình bày các Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, có liên hệ với tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải phòng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Gợi ý đảng bộ nhà trường  về xây dựng nội dung kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể khả thi nhằm thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương các Chương trình hành động của Thành ủy./.

Trần Bá Kim

Truy cập: 1498 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.