Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đảng ủy

Thứ sáu, 10/07/2020 - 04:08:16

Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930 -3/2/2009

Trong những ngày cuối năm này, cả nước đang dấy lên phong trào thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và đời sống, để lập thành tích chào mừng Ngày kỷ niệm thành lập Đảng 3-2.Website xin giới thiệu những mốc son quan trọng trong quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

   Từ ngày 3 đến ngày 7-2-1930, tại bán đảo Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, đã diễn ra Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn) thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Hội nghị đã thảo luận và thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ tóm tắt của Đảng, điều lệ tóm tắt của các hội quần chúng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, định kế hoạch lập Ban Chấp hành Trung ương lâm thời.
Hội nghị đã quyết định thành lập cơ quan ngôn luận, tuyên truyền của Đảng là tạp chí Đỏ và báo Tranh đấu.
   Các văn kiện xác định nhiệm vụ của cách mạng là đánh đổ chủ nghĩa đế quốc Pháp và bọn phong kiến, làm cho Việt Nam  hoàn toàn độc lập, nhân dân được tự do, lấy ruộng đất của đế quốc làm của công và chia cho nông dân nghèo, quốc hữu hóa toàn bộ xí nghiệp của đế quốc, tổ chức ra chính phủ công - nông - binh và quân đội công - nông.
 Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam mang tầm vóc lịch sử của một Đại hội thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
   Đảng ra đời là một mốc son chói lọi đánh dấu bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam, là kết quả tất yếu của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở nước ta trong những năm 20 của thế  kỷ XX.

Lược sử các Đại hội toàn quốc của Đảng

 

1- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I

Thời gian từ 27 đến 31-3-1935

Địa điểm: Nhà số 2 Quan Công Lộ, Ma Cao, Trung Quốc

Số lượng đảng viên trong cả nước: 600

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 13

Tổng Bí thư do Đại hội bầu: đồng chí Lê Hồng Phong.

Ban chấp hành Trung ương Đảng được bầu tại Đại hội gồm 13 đồng chí (9 chính thức và 4 dự khuyết)

Nhiệm vụ chính: Củng cố hệ thống tổ chức của Đảng từ Trung ương đến địa phương, từ trong nước đến nước ngoài.

2- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II

Thời gian: từ 11 đến 19-2-1951

Địa điểm: Xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Số lượng đảng viên trong cả nước: 766.349.

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 158.

Chủ tịch Đảng được bầu: Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ban chấp hành Trung ương Đảng được bầu tại Đại hội gồm 29 ủy viên.

Bộ Chính trị được bầu gồm 7 ủy viên.

Tổng Bí thư được bầu: đồng chí Trường Chinh.

Nhiệm vụ chính: Đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi hoàn toàn.

3- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III

Thời gian: từ ngày 5 đến 10- 9 1960

Địa điểm: Thủ đô Hà Nội

Số lượng đảng viên trong cả nước: 500.000.

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 525.

Chủ tịch Đảng được bầu: Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ban chấp hành Trung ương Đảng được bầu tại Đại hội: 47 ủy viên.

Bộ Chính trị được bầu: 11 ủy viên.

Bí thư thứ nhất được bầu: đồng chí Lê Duẩn.

Nhiệm vụ chính: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà.

4- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV

Thời gian: từ ngày 14 đến 20- 12- 1976

Địa điểm: Thủ đô Hà Nội

Số lượng đảng viên trong cả nước: 1.550.000.

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 1.008.

Ban chấp hành Trung ương Đảng được bầu tại Đại hội gồm 101 ủy viên.

Bộ Chính trị được bầu: 14 ủy viên.

Tổng Bí thư được bầu: đồng chí Lê Duẩn.

Nhiệm vụ chính: Đại hội thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

5- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V

Thời gian: từ ngày 27 đến 31- 3- 1982

Địa điểm: Thủ đô Hà Nội

Số lượng đảng viên trong cả nước: 1.727.000.

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 1.033.

Ban chấp hành Trung ương Đảng được bầu tại Đại hội gồm 116 ủy viên.

Bộ Chính trị được bầu: 13 ủy viên.

Tổng Bí thư được bầu: đồng chí Lê Duẩn.

Nhiệm vụ chính: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

6- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI

Thời gian: từ ngày 15 đến 18- 12- 1986

Địa điểm: Thủ đô Hà Nội

Số lượng đảng viên trong cả nước: 2.109.613.

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 1.129.

Ban chấp hành Trung ương Đảng được bầu tại Đại hội: 124 ủy viên chính thức và 49 ủy viên dự khuyết.

Bộ Chính trị được bầu: 13 ủy viên chính thức và 01 ủy viên dự khuyết.

Tổng Bí thư được bầu: đồng chí Nguyễn Văn Linh.

Nhiệm vụ chính: Thực hiện đổi mới đất nước.

7- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII

Thời gian : từ ngày 24 đến 27-6-1991.

Địa điểm: Thủ đô Hà Nội

Số lượng đảng viên trong cả nước: 2.155.022.

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 1176.

Ban chấp hành Trung ương Đảng được bầu tại Đại hội: 146 ủy viên.

Bộ Chính trị được bầu: 13 ủy viên.

Tổng Bí thư được bầu: đồng chí Đỗ Mười.

Nhiệm vụ chính: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đưa đất nước đi theo con đường đổi mới.

8- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII

Thời gian : từ ngày 28-6 đến 01-7-1996.

Địa điểm: Thủ đô Hà Nội

Số lượng đảng viên trong cả nước: 2.130.000.

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 1198.

Ban chấp hành Trung ương Đảng được bầu tại Đại hội: 170 ủy viên.

Bộ Chính trị được bầu: 19 ủy viên.

Tổng Bí thư được bầu: đồng chí Đỗ Mười.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII đã đánh dấu bước ngoặt chuyển đất nước ta sang thời kỳ mới- thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại  hóa, xây dựng nước Việt Nam, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân ta, vì hữu nghị và sự hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.

9- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX

Thời gian: từ ngày 19-3 đến 2-4-2001.

Địa điểm: Thủ đô Hà Nội

Số lượng đảng viên trong cả nước: 2.500.000.

Số lượng đại biểu được triệu tập tham dự Đại hội: 1170.

Ban chấp hành Trung ương Đảng được bầu tại Đại hội: 150 ủy viên.

Bộ Chính trị được bầu: 15 ủy viên.

Ban Bí thư được bầu: 9 đồng chí.

Tổng Bí thư được bầu: đồng chí Nông Đức Mạnh.

Chủ đề Đại hội: “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa”

10- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X

Thời gian: từ ngày 18 đến 25-4-2006.

Địa điểm: Thủ đô Hà Nội

Số lượng đảng viên trong cả nước: 3.100.000.

Số lượng đại biểu được triệu tập tham dự Đại hội: 1176.

Ban chấp hành Trung ương Đảng được bầu tại Đại hội: 160 ủy viên chính thức, 21 ủy viên dự khuyết.

Bộ Chính trị được bầu: 14 ủy viên.

Ban Bí thư được bầu: 8 đồng chí.

Tổng Bí thư được bầu: đồng chí Nông Đức Mạnh.

Chủ đề Đại hội: “ Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”

 

  • (Trần Bá Kim. Thông tin để tham khảo. Theo giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội)
Trần Bá Kim


Truy cập: 1486 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.