Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đảng ủy

Chủ nhật, 20/09/2020 - 17:36:59

Mừng đảng quang vinh - Mừng Xuân kỷ sửu - Mừng đất nước đổi mới

"Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về xây dựng, chỉnh đốn Đảng"

 Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác.”

 

      Hồ Chí Minh: toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t 10, tr4

 

Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của các cán bộ và đảng viên.”

 

     Hồ Chí Minh: toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t 10, tr311

 

Mỗi đảng viên, mỗi chi bộ, mỗi cấp ủy đảng phải luôn luôn tăng cường công tác tư tưởng của Đảng, nâng cao đạo đức cách mạng, bảo đảm chặt chẽ kỷ luật và tổ chức của Đảng.”

 

    Hồ Chí Minh: toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t 11, tr301

 

Biết bao đảng viên cộng sản là anh hùng, chiến sĩ trên mặt trận sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, trong chiến đấu bảo vệ tổ quốc và trong các ngành hoạt động khác. Họ không đòi danh, đòi lợi. Họ một lòng một dạ phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân. Họ là những đảng viên bình thường nhưng phẩm chất cách mạng của họ thật là cao quí. Đảng ta rất tự hào có những người con xứng đáng ấy của giai cấp và của dân tộc.”

 

    Hồ Chí Minh: toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t 11, tr373

 

“...việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi.”

 

     Hồ Chí Minh: toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t 12, tr503

(Trần Bá Kim,sưu tầm)

Truy cập: 1846 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.