Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đảng ủy

Thứ hai, 06/07/2020 - 05:23:49

Thực hiện chủ đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”

Kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đẩy mạnh thực hiện chủ đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

 

Trước nhất phải quán triệt, thấm nhuần sâu sắc tư tưởng, tấm gương đạo đức “trung với nước, hiếu với dân”, vì nước quên mình,  vì nhân dân phục vụ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

      Giáo dục đạo đức, nâng cao nhận thức về ý thức trách nhiệm, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân viên, trước hết là tác động vào nhận thức, tạo ra ý thức và hình thành hành vị đạo đức đúng đắn của mỗi người.

     Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên những phẩm chất đạo đức cơ bản của người cán bộ cách mạng, tiêu biểu nhất là “trung với nước, hiếu với dân”.

      Học tập và làm theo tư tưởng “trung với nước, hiếu với dân”  trong giai đoạn hiện nay là mỗi người phải tuyệt đối trung thành với lợi ích của đất nước, của dân tộc, đặt độc lập dân tộc, chủ quền và lợi ích quốc gia lên trên hết và trước hết. Ý thức hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của mỗi người phải được thể hiện trong hành động đem hết tài năng, sức lực cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho sự phát triển của đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân viên phải hoàn thành nhiệm vụ và chức trách của mình theo đúng pháp luật của Nhà nước. Biểu hiện cụ thể là làm tốt những công việc hàng ngày, nhất là những công việc liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của người dân.

    Để nâng cao ý thức trách nhiệm, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cần kiên quyết đấu tranh, phê phán những quan niệm và biểu hiện sai trái. Đó là sự lầm lẫn giữa quyền uy được tổ chức giao phó với quyền lực cá nhân. Khắc phục biểu hiện khát khao quyền lực, chạy quyền, nua quyền, bán quyền, lộng quyền, cửa quyền, tham quyền cố vị. Khi có quyền mà không có lương tâm, đạo đức sẽ trở lên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân, đục khoét dân, ăn của đút lót, “dĩ công vi tư”. Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo: “Cậy thế mình ở trong ban này, ban nọ rồi ngang tàng phóng túng, muốn sao được vậy, coi khinh dư luận, không nghĩ đến dân. Quyên rằng dân bầu mình ra là để làm việc cho dân, chứ không phải để cậy thế với dân. “(Hồ Chí Minh: Sđd, t 4, tr 57)

    Ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân phải được cụ thể hóa thành tiêu chuẩn, tiêu chí nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, mỗi người, dù ở cương vị nào cũng cần phải tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức. Người đã có nhiều lời dạy rất cụ thể về đạo đức của các giai cấp, tầng lớp, nhóm xã hội...Những lời dạy của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị và đang được cụ thể hóa thực hiện trong điều kiện mới .

    Cơ sở để vận dụng, cụ thể hóa những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các giai cấp, tầng lớp, nhóm xã hội... là đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, là các giải pháp đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, sớm đưa nứơc ta ra khỏi tình trạng kém phát triển và cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020, là các giải pháp đảm bảo quyền làm chủ của dân, nâng cao dân trí, đảm bảo dân sinh, dân được biết, dân đựợc bàn, dân cùng làm, dân quyết định, dân được hưởng. Mỗi người cán bộ, đảng viên, nhân viên, công chức phải gần dân, học dân, nghe dân nói, nói để dân hiểu, cùng làm với dân, trở thành gương tốt để dân tin theo.

    Một trong những nguyên tắc thực hành đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh là phải nêu gương về đạo đức. Ông, bà, bố, mẹ nêu gương cho con, cháu; giáo viên, giảng viên nêu gương cho học sinh, sinh viên; người lớn nêu gương cho trẻ em; cán bộ cấp trên nêu gương cho cán bộ cấp dưới; đảng viên nêu gương cho quần chúng noi theo. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, nhân dân ta có câu nói rất hay và rất đúng là “ đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Việc nêu gương về đạo đức phải trở thành những qui định để mỗi người tự giác thực hiện.


( Nguồn : Tài liệu học tập năm 2009 của Ban Tuyên giáo TW )

KS. Trần Bá Kim

Truy cập: 12707 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.