Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đoàn Thanh niên

Thời gian: từ 17/08/2011 - 30/09/2011 Thứ tư, 08/07/2020 - 02:29:11

Thông báo thu Đoàn phí và các khoản thu năm học 2011 – 2012

Thực hiện kế hoạch Công tác Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng năm học 2011 - 2012; căn cứ theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về các khoản phải thu đối với Đoàn viên, Hội viên năm học 2011 - 2012. BTV Đoàn trường thông báo tới các Liên chi và các Chi đoàn trực thuộc chi tiết các khoản phải thu như sau:

1. Đoàn phí:

- Đối với đoàn viên chưa hưởng lương: 2.000đ/đv x 12 tháng = 24.000đ/đv;

- Đối với đoàn viên đang hưởng lương: 5.000đ/đv x 12 tháng = 60.000đ/đv;

2. Hội phí: 1.000đ/sv x 10 tháng = 10.000đ/sv;

3. Công trình thanh niên: 10.000/đv;

4. Quỹ Tình nguyện: 10.000/đv;

Tổng cộng:

- Đoàn viên chưa hưởng lương: 54.000đ/đv;

- Đoàn viên đang hưởng lương: 80.000đ/đv.

BTV Đoàn trường đề nghị các Liên chi và Chi đoàn trực thuộc tiến hành thu đầy đủ các khoản theo thông báo và nộp về Văn phòng Đoàn trường trước ngày 30/09/2011.

Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên
Truy cập: 3872 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.