Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đoàn Thanh niên

Thời gian: từ 1/12/2016 - 31/12/2016 Thứ tư, 08/07/2020 - 02:39:36

Thông báo V/v nộp học phí và các khoản đóng góp kỳ 1 năm 2016 – 2017

           Học kỳ 1 năm học 2016-2017 đã triển khai được 3,5 tháng và chuẩn bị kết thúc. Tuy nhiên một số sinh viên vẫn chưa hoàn thành việc nộp học phí và các khoản đóng góp theo quy định. Điều đó làm ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động của nhà trường. Căn cứ nghị quyết của cuộc họp giao ban ngày 21/11/2016, yêu cầu:
1.    Đến 17h00 ngày 9/12/2016, Phòng Kế  hoạch tài chính có trách nhiệm chốt danh sách đóng học phí và chuyển cho Phòng Đào tạo duyệt danh sách dự thi học kỳ.
2.      Đến thời điểm đó, mọi sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính sẽ không được dự thi tất cả các môn trong học kỳ 1 và đương nhiên được coi là bỏ thi lần 1.
3.     Ban Công tác sinh viên, các khoa có trách nhiệm thông báo để mọi sinh viên được biết.
4.      Các phòng, ban, khoa, bộ môn và sinh viên toàn trường nghiêm chỉnh thực hiện thông báo này./.


 

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Truy cập: 2188 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.