Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đoàn Thanh niên

Thời gian: từ 14/08/2015 - 23/11/2016 Thứ sáu, 10/07/2020 - 03:55:13

Thông báo điều chỉnh mức thu BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2015 – 2016

Căn cứ công văn hướng dẫn số 1158/BHXH-PT ngày 07/8/2015 của BHXH Thành phố về việc thu BHYT HSSV năm học 2015-2016 thay thế cho nội dung quy định tại điểm 2.3 khoản 2 Công văn số 902/BHXH-PT ngày 26/6/2015 của BHXH thành phố. về thời hạn sử dụng thẻ BHYT từ 1/10/2015 đến ngày 31/12/2016 thay vì đến ngày 30/9/2016.

           Hiệu trưởng trường Đại học Dân lập Hải Phòng thông báo

          1. Điều chỉnh mức thu BHYT theo thông báo số 651/2015/TB-HT ngày 21/7/2015 từ 434.700 đồng (thẻ BHYT có thời hạn sử dụng 12 tháng từ ngày 01/10/2015 đến ngày 30/09/2016) lên 543.500 đồng (thẻ BHYT có thời hạn sử dụng 15 tháng từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/12/2016).

         2. Điều chỉnh mức thu BHYT theo thông báo số 651/2015/TB-HT ngày 21/7/2015 đối với sinh viên năm cuối thời hạn sử dụng thẻ từ 1/10/2015 đến ngày cuối cùng  tháng  kết thúc năm học (30/6/2016, thẻ có thời hạn sử dụng 9 tháng), mức đóng phí BHYT giảm từ 434.700 đồng còn 326.000 đồng.

         3. Thời gian nộp: Chậm nhất đến ngày 20/9/2015.

         4. Các Phòng, Ban có liên quan và sinh viên toàn trường thực hiện theo nội dung thông báo này.

                                                                           HIỆU TRƯỞNG(Đã ký)

 

 

Truy cập: 3545 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.