Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đoàn Thanh niên

Thời gian: từ 3/08/2015 - 30/06/2016 Thứ năm, 02/07/2020 - 23:35:34

Thông báo về mức thu tiền ở trong khách sạn sinh viên năm học 2015-2016

Căn cứ tình hình thực tế lãnh đạo nhà trường đã đề xuất mức thu tiền ở trong Khách sạn sinh viên năm học 2015-2016, sau khi được sự nhất trí của Hội đồng quản trị lâm thời và cán bộ chủ chốt của nhà trường. 

Hiệu trưởng nhà trường thông báo về mức thu tiền ở trong khách sạn sinh viên như sau:

1. Tiền ở trong Khách sạn sinh viên năm học 2015-2016 

         - Tiền ở khách sạn sinh viên: 10.000 đ/ngày đêm (hay 300.000đ/tháng) không kể tiền điện, tiền nước, quyết toán theo số ngày ở thực tế (01 tháng tính là 30 ngày) 

          - Giá điện, giá nước theo giá của công ty điện và công ty nước Hải Phòng. (quyết toán theo số tiêu dùng thực tế). 

          - Giá nước nóng: 53.000đ/m3

2. Thông báo này áp dụng từ học kỳ 1 năm học 2015-2016, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thì hành.

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                 (đã ký)
Truy cập: 2034 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.