Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đoàn Thanh niên

Thời gian: từ 3/08/2015 - 31/12/2015 Thứ hai, 06/07/2020 - 06:34:04

Thông báo về thời gian thu học phí và các khoản đóng góp của sinh viên kỳ 1 năm 2015 – 2016

Căn cứ kế hoạch học tập kỳ 1 năm học 2015 - 2016 và quy định của nhà trường về việc nộp học phí và các khoản đóng góp của sinh viên, Hiệu trưởng trường đại học Dân lập Hải Phòng thông báo tới sinh viên toàn trường như sau: 

         1. Thời gian sinh viên hoàn thành đủ học phí và các khoản đóng góp học kỳ 1 năm học 2015 – 2016 là từ 10/8/2015 hết ngày 11/9/2015. 

         2. Yêu cầu  sinh viên hoàn thành đầy đủ học phí và các khoản đóng của học kỳ 1 năm 2015 – 2016 theo quy định.

         3. Sinh viên kiểm tra chi tiết các khoản đóng góp trên trang vp.hpu.edu.vn phần tra cứu tài chính sinh viên, thông báo học phí kỳ 1 năm 2015 – 2016 của nhà trường hoặc liên hệ trực tiếp tại phòng KHTC (tầng 2 – nhà G).

                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                          (Đã ký)

Truy cập: 3289 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.