Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đoàn Thanh niên

Thời gian: từ 25/07/2015 - 25/07/2016 Thứ tư, 08/07/2020 - 16:47:54

Thu phí Bảo hiểm y tế bắt buộc và phí Bảo hiểm toàn diện đối với sinh viên năm học 2015 - 2016

I.Phí Bảo hiểm y tế bắt buộc:

-Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế  ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014; Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của  Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật BHYT; Thông tư số 41/TTLT-BYT-TC ngày 24/11/2014 của Liên Bộ Y tế, Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT.

-Căn cứ Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính Phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

-Căn cứ văn bản số 902/BHXH-PT ngày 26/6/2015 của BHXH Thành phố về việc hướng dẫn mức đóng thẻ BHYT HSSV năm học 2015-2016.

-Căn cứ công văn số 924/BHXH-NQ ngày 29/6/2015 của BHXH Quận Ngô Quyền hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên  năm học 2015-2016.

Học sinh, sinh viên là đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế. Theo quy định của nhà nước mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của học sinh, sinh viên bằng 4.5% mức lương cơ sở hiện hành.

Trong đó:

+ Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng.

+ Học sinh, sinh viên đóng 70% mức đóng.

+ Mức phí bảo hiểm y tế của sinh viên phải đóng năm học 2015 – 2016 là:

1.150.000đồng x 4.5% x 12 tháng x 70% = 434.700 đồng/HSSV/năm.

II.Phí Bảo hiểm toàn diện:

Mức phí Bảo hiểm toàn diện  là 100.000đồng/HSSV/năm.

III.Thời gian và địa điểm nộp:

1. Thời gian nộp: Chậm nhất đến ngày 20/9/2015.

2. Địa điểm nộp: Tại phòng Kế hoạch tài chính.

3.Đối với những sinh viên đã có thẻ BHYT thuộc các đối tượng chính sách (Con thương binh loại I; chất độc da cam; con liệt sỹ; thân nhân sỹ quan….). Đề nghị các em phô tô thẻ BHYT nộp lại phòng Kế hoạch tài chính để tổng hợp danh sách sinh viên đã có thẻ BHYT.

4.Các Phòng, Ban có liên quan và sinh viên toàn trường thực hiện theo nội dung thông báo này.

                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                          (đã ký)

                                                                    GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị

Truy cập: 6039 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.